Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per naixement o adopció múltiples

Normativa: Art. 4.U.b), Quatre i Cinquena Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de  l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Quantia de la deducció

246 euros com a conseqüència de part múltiple o de dos o més adopcions  constituïdes en la mateixa data del període impositiu.

Atenció: per als contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022,  l'import de deducció serà de 224 euros.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que els fills nascuts o adoptats compleixin els requisits que donin dret a l'aplicació del   mínim per descendents  establert en la normativa estatal reguladora de l'IRPF.

 • Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi, caselles [0500] i [0510 ] de la declaració, respectivament, no sigui superior a:

  • - 30.000 euros en declaració individual.

  • - 47.000 euros en declaració conjunta.

  Atenció: per a contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022 la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi  no podrà superar  25.000 euros.

 • Quan més d'un contribuent declarant tingui dret a l'aplicació d'aquesta de­ducción, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

Límits de la deducció segons base liquidable

Atenció: per als contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022, tinguin-se en compte els límits que, en relació amb  les bases liquidables, es tenen en compte  per a aquesta deducció  en el Manual pràctic Renda  2021.

 • L'import íntegre de la deducció (246 euros) només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi (caselles [0500 ] i [0510] de la declaració) sigui inferior a 27.000 euros, en tributació indivi­dual, o inferior a 44.000 euros, en tributació conjunta.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contri­buyente estigui compresa entre 27.000 i 30.000 euros, en tributació individual, o entre 44.000 i 47.000 euros, en tributació conjunta, els imports de la deducció seran els següents:

  • En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (246 euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 27.000)

  • En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (246 euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 44.000)

Compatibilitat

Aquesta deducció és compatible amb la deducció anterior "Per naixement, adopció o acolliment familiar" i amb les deduccions "Per naixement o adopció de fills amb discapacitat" i "Per família nombrosa o monoparental".