Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple: Deducció per doble imposició internacional

En la declaració de renda de l'exercici  2022 del senyor A.B.T., de 30 anys d'edat, solter i resident a Málaga, figuren les següents magnituds:

 • Base imposable general: 36.000
 • Base imposable de l'estalvi: 12.000

Dins la base imposable general, components dels quals són tots positius, figuren 6.000 euros obtinguts a l'estranger, havent satisfet el contribuent al país d'obtenció per un impost de naturalesa anàloga a l'IRPF la quantitat de 1.100 euros.

De forma anàloga, en la base imposable de l'estalvi, components dels quals són tots positius s'inclouen rendiments nets de capital mobiliari per un import de 6.000 euros i un guany patrimonial derivat de la transmissió d'un element patrimonial per un import de 6.000 euros i per la qual ha satisfet a l'estranger per un impost anàleg a l'IRPF la quantitat de 1.080 euros.

Determinar la deducció per doble imposició internacional aplicable en la declaració de l'IRPF, exercici  2022, posat que no existeix conveni de doble imposició internacional entre Espanya i el país d'obtenció de les rendes i que el contribuent té dret a una reducció de la base imposable general de 4.800 euros i a deduccions generals de la quota per un import de 1.500 euros.

Solució :

Base imposable general : 36.000

Reduccions de la base imposable general : 4.800

Base liquidable general : 31.200

Base imposable de l'estalvi i base liquidable de l'estalvi : 12.000

 1. Aplicació de les escales de gravamen a la base liquidable general (31.200)

  Escala general de l'impost

  Fins a 20.200 = 2.112,75

  Resta: 11.000 al 15% = 1.650

  Quota 1 resultant: 3.762,75

  Escala autonòmica de l'impost

  Fins a 21.100: 2.207

  Resta: 10.100 al 15% = 1.515

  Quota 2 resultant: (2.207 + 1.515) = 3.722

 2. Aplicació de les escales de gravamen a la base liquidable general corresponent al mínim personal i familiar

  Atès que l'import de la base liquidable general (31.200) és superior al del mínim personal i familiar (5.550), aquest forma part integrament de la base liquidable general.

  Escala general : 5.550 al 9,50% = 527,25

  Quota 3 resultant: 527,25

  Escala autonòmica 5.550 al 9,50% = 527,25

  Quota 4 resultant: 527,25

 3. Determinació de la quota íntegra general, estatal i autonòmica.

  Quota íntegra general estatal (Quota 1 - Quota 3): 3.762,75 - 527,25 = 3.235,50

  Quota íntegra general autonòmica (Quota 2 - Quota 4): 3.722 - 527,25 = 3.194,75

 4. Gravamen de la base liquidable de l'estalvi (12.000)

  Gravamen estatal

  Fins a 6.000 al 9,5% = 570

  Resta 6.000 x 10,5% = 630

  Suma: 1.200

  Gravamen autonòmic

  Fins a 6.000 al 9,5% = 570

  Resta 6.000 x 10,5% = 630

  Suma: 1.200

 5. Determinació de les quotes íntegres

  Quota íntegra general (3.235,50 + 3.194,75) = 6.430,25

  Quota íntegra de l'estalvi (1.200 + 1.200) = 2.400

  Quota íntegra total (6.430,25 + 2.400) = 8.830,25

 6. Determinació de la quota líquida

  Deduccions: 1.500,00

  Quota líquida total (8.830,25 - 1.500) = 7.330,25

 7. Deduccions de la quota líquida total

  Deducció per doble imposició internacional (la menor d'A o B)

  1. Import efectiu satisfet a l'estranger

   Per rendiments: 1.100

   Per guany patrimonial: 1.080

  2. Resultat d'aplicar el tipus mitjà efectiu de gravamen, general i de l'estalvi, a la part de base liquidable, general i de l'estalvi, gravada a l'estranger .

   B.1. Tipus mitjà efectiu de gravamen general

   El tipus de gravamen general es determina mitjançant l’operació següent: Quota líquida total x (quota íntegra general / quota íntegra total) ÷ base liquidable general.

   [7.330,25 x (6.430,25 ÷ 8.830,25)] ÷ 31.200 x 100 = 17,10%

   B.2. Tipus de gravamen de l'estalvi:

   El tipus de gravamen de l'estalvi es determina mitjançant l’operació següent: Quota líquida total x (quota íntegra de l'estalvi / quota íntegra total) ÷ Base liquidable de l'estalvi

   [7.330,25 x (2.400 ÷ 8.830,25)] ÷ 12.000 x 100 = 16,60%

   B.3. Part de base liquidable general gravada a l'estranger

   La part de base liquidable general gravada a l'estranger es determina aplicant la reducció que proporcionalment correspon als rendiments obtinguts a l'estranger i integrats a la base liquidable. Aquesta operació pot representar-se mitjançant la següent formula:

   (Base liquidable general x rendiments obtinguts a l'estranger) ÷ components positius de la base imposable general

   (31.200 x 6.000)  ÷ 36.000 = 5.200

   B.4. Part de base liquidable de l'estalvi gravat a l'estranger: 6.000

   Nota: Atès que en aquest exemple tots els components de la base liquidable de l'estalvi són positius, la part de base liquidable de l'estalvi gravat a l'estranger coincideix amb l'import obtingut a l'estranger, al no ser aplicable a la base liquidable de l'estalvi minoració alguna, atès que el mínim personal forma part en la seva totalitat de la base imposable general i sobre la mateixa no s'ha aplicat cap reducció.

   B.5. Impost suportat a Espanya

   • Part de la base liquidable general (5.200 x 17,10%) = 889,20

   • Part de la base liquidable de l'estalvi (6.000 x 16,60%) = 996

  Import de la deducció per doble imposició internacional (la menor d'A o B)

  Per rendiments (889,20) + Per guany patrimonial (996) = 1.885,20