Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Objecte i règim general de la deducció

Objecte de la deducció

Aquesta deducció té per objecte evitar que una renda obtinguda a l'estranger per contribuents de l'IRPF estigui subjecta a aquest impost a Espanya i també a un impost de naturalesa anàloga a l'estranger.

Règim general de deducció

En els supòsits en què, entre les rendes del contribuent, figurin rendiments o guanys patrimonials obtinguts i gravats a l'estranger, es deduirà la menor de les dues quantitats següents:

  1. L'import efectiu del satisfet a l'estranger per raó d'un impost de naturalesa idèntica o anàloga a l'IRPF o a l'Impost sobre la Renda de no Residents com a conseqüència de l'obtenció d'aquests rendiments o guanys patrimonials.

  2. El resultat d'aplicar el tipus mitjà efectiu de gravamen a la part de base liquidable gravada a l'estranger.

A aquests efectes, el tipus mitjà efectiu de gravamen serà el resultat de multiplicar per 100 el quocient obtingut de dividir la quota líquida total per la base liquidable. A aquest efecte, ha de diferenciar-se el tipus de gravamen que correspongui a les rendes generals i de l'estalvi, segons que correspongui. El tipus de gravamen així determinat s'expressarà amb dos decimals.

Per a l'aplicació de la deducció per doble imposició internacional a les rendes obtingudes a l'estranger que formen part de la base liquidable de l'estalvi, el tipus mitjà efectiu (TME) corresponent a la base liquidable de l'estalvi (sense descomposició alguna d'aquesta base) s'aplicarà a la part de la base liquidable de l'estalvi obtingut a l'estranger, diferenciant, en relació amb aquesta última, segons la renda obtinguda a l'estranger sigui un rendiment o un guany de patrimoni.

En canvi, el tipus mitjà efectiu (TME) corresponent a la base liquidable general s'aplicarà a la part de la base liquidable general obtinguda a l'estranger sense desglossar respecte a aquesta última entre rendiments i guanys.

Important: quan s'obtinguin rendes a l'estranger o a través d'un establiment permanent es practicarà la deducció per doble imposició internacional comentada, sense que resulti d'aplicació el procediment d'eliminació de la doble imposició prevista en l'article 22 de la LIS.

Respecte a  la  LIS  vegeu la  Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.