Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Deducció per doble imposició internacional en els supòsits d'aplicació del règim de transparència fiscal internacional

Normativa: Art. 91.10 Llei IRPF

En els supòsits en què sigui procedent la imputació de rendes en el règim de transparència fiscal internacional, serà deduïble per aquest concepte l'impost o gravamen efectivament satisfet a l'estranger per raó de la distribució dels dividends o participacions en beneficis, sigui conforme a un conveni per evitar la doble imposició o d'acord amb la legislació interna del país o territori de què es tracti, en la part que correspongui a la renda positiva inclosa en la base imposable.

Aquesta deducció es practicarà encara que els impostos corresponguin a períodes impositius diferents d'aquell en què es va realitzar la inclusió.

La deducció no podrà excedir la quota íntegra que a Espanya correspondria pagar per la renda positiva imputada en la base imposable.

Important: en cap cas, podran deduir-se els impostos satisfets en països o territoris qualificats de jurisdiccions no cooperatives.

A aquests efectes assenyalar que  la disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal (BOE de 30 de novembre), després de la modificació introduïda per l'article setzè de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal (BOE de 10 de juliol), conté la definició de països i territoris que tenen la consideració de jurisdiccions no cooperatives que  substitueix a la de paradisos fiscals, a països o territoris amb els que no existeixi efectiu intercanvi d'informació, o de nul·la o baixa tributació.

Ara bé, mentre no s'aprovi per Ordre Ministerial els països o territoris que tenen la consideració de jurisdicció no cooperativa, tindran aquesta consideració els països o territoris previstos en el Reial decret 1080/1991, de 5 de juliol, pel qual es determinen els països o territoris que es consideren com paradisos fiscals.