Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

En general: circumstàncies que determinen la pèrdua del dret a les deduccions practicades

Conforme a la normativa vigent en els exercicis en què es van aplicar les deduccions per aquest concepte, es perdrà el dret a les mateixes quan, amb posterioritat a aquests exercicis, es produeixin les següents circumstàncies:

a) Incompliment del termini continuat de tres anys d'ocupació de l'habitatge, llevat que concorrin circumstàncies excepcionals que necessàriament exigeixin el canvi de domicili.

Vegeu dins el Capítol 16, el concepte d'habitatge habitual .

b) Incompliment del termini de dotze mesos, comptats des de la data d'adquisició o de finalització de les obres, perquè el contribuent habiti de manera efectiva i amb caràcter permanent l'habitatge, llevat que concorrin circumstàncies excepcionals que impedeixin l'ocupació de l'habitatge.

Vegeu dins el Capítol 16,  el  concepte d'habitatge habitual .

Important: el règim transitori de la deducció per inversió en habitatge permet als contribuents que tinguin dret al mateix, seguir aplicant a partir del 2013 aquesta deducció, d'acord amb la regulació continguda en la Llei i el Reglament de l'IRPF en la seva redacció en vigor a 31 de desembre de 2012.