Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Supòsit especial: quantitats percebudes per la devolució de les clàusules de limitació de tipus d'interès de préstecs (clausulas sòl) que haguessin format part en exercicis anteriors de la base de la deducció per inversió en habitatge habitual o de deduccions establertes per la Comunitat Autònoma

Normativa: Disposició addicional quaranta-cinquena Llei IRPF

No s'integrarà en la base imposable de l'IRPF la devolució, en efectiu o a través d'unes altres mesures de compensació, de les quantitats prèviament satisfetes a les entitats financeres en concepte d'interessos per l'aplicació de clàusules de limitació de tipus d'interès de préstecs (la denominada clàusules terra), juntament amb els seus corresponents interessos indemnitzatoris, derivades tant d'acords celebrats amb les entitats financeres com del compliment de sentències o laudes arbitrals.

Tingui-se en compte  que en el Capítol 2 s'inclou un estudi general i detallat del tractament fiscal de les quantitats percebudes per la devolució de les  clàusules de limitació de tipus d'interès  de préstecs derivades d'acords celebrats amb les entitats financeres o del compliment de sentències o laudes arbitrals.

Ara bé, quan aquestes quantitats prèviament satisfetes pel contribuent objecte de la devolució, haguessin format part, en exercicis anteriors, de la base de la deducció per inversió en habitatge habitual o de deduccions establertes per la Comunitat Autònoma, s'han de diferenciar els supòsits següents a l'efecte del seu tractament fiscal:

a. Si la devolució d'aquestes quantitats es produeix en efectiu:

  • El contribuent perdrà el dret a les deduccions practicades en relació amb les mateixes, havent de sumar a la quota líquida estatal i autonòmica, meritada en l'exercici en el que s'hagués celebrat l'acord amb l'entitat financera o en el que es dicti una sentència judicial o un laude arbitral (fermesa de la sentència, si escau), exclusivament les quantitats indegudament deduïdes en exercicis anteriors en els termes previstos en l'article 59 del Reglament de l'IRPF, sense inclusió d'interessos de demora.

    Aquesta regularització únicament es realitzarà respecte dels exercicis en què no hagués prescrit el dret de l'Administració per determinar el deute tributari mitjançant l'oportuna liquidació.

    Recordi: la regularització incrementa la quota líquida estatal i autonòmica en les quantitats indegudament deduïdes en exercicis anteriors sense incloure interessos de demora, és a dir, no s'hauran de complimentar les caselles [0573], [0576], [0578] i [0581] de la declaració, destinades als interessos de demora.

  • No obstant això, les quantitats que haguessin estat satisfetes pel contribuent el 2022 i en relació amb les que, abans de finalitzar el termini de presentació d'autoliquidació de  l' IRPF per aquest exercici (30 de juny de 2023), s'assoleixi l'acord de devolució de les mateixes amb l'entitat financera o com a conseqüència d'una sentència judicial o un laude arbitral, no formaran part de la base de deducció per inversió en habitatge habitual ni de deducció autonòmica alguna de l'esmentat exercici 2022.

b. Si la devolució d'aquestes quantitats es produeix a través de la compensació d'aquestes amb una part del capital pendent d'amortització no resultarà d'aplicació l'addició a la quota líquida estatal i autonòmica abans comentada respecte de la part de les quantitats que es destini directament per l'entitat financera, després de l'acord amb el contribuent afectat, a minorar el principal del préstec.

Ara bé, les quantitats objecte de devolució que es destinin a minorar el principal del préstec el 2022  tampoc formaran part de la base de deducció per inversió en habitatge habitual ni de deducció autonòmica alguna de  l' IRPF de l'esmentat exercici.