Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Altres deduccions generals d'exercicis anteriors

Deduccions generals d'exercicis anteriors per inversió empresarial

Quan en un exercici posterior a aquell en què s'haguessin aplicat les deduccions per inversió empresarial, es produeixi l'incompliment d'algun dels requisits establerts en la normativa reguladora de l'impost sobre societats per consolidar el dret a aquestes deduccions, la regularització haurà de realitzar-la el propi contribuent en la declaració de l'exercici en què hagi tingut lloc l'incompliment, sumant a la quota líquida de l'impost, en els termes comentats en els dos primers punts anteriors, l'import de les deduccions practicades dret del qual s'hagués perdut per aquesta causa, més els interessos de demora corresponents al període durant el qual s'hagi gaudit de la deducció.

A aquests efectes ha de tenir-se en compte que, encara que la deducció per creació de llocs de treball de l'article 37 de la LIS no és aplicable des de l'exercici  2020, l'incompliment de qualsevol dels  seus requisits determinarà la pèrdua del dret a les deduccions practicades en exercicis anteriors.

No obstant això, l'obligació de  manteniment de la relació laboral durant com a mínim tres anys des de la data del seu inici no s'entendrà incomplerta quan el contracte de treball s'extingeixi, una vegada transcorregut el període de prova d'un any, per causes objectives o acomiadament disciplinari quan un o un altre sigui declarat o reconegut com procedent, dimissió, defunció, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador.

Precisió : vegeu en el Manual pràctic de Renda 2019 els requisits i import d'aquesta deducció.

Deduccions per donacions de béns o obres d'art acollides a la Llei 30/1994 o a la Llei 49/2002

La pèrdua del dret a la deducció corresponent per la realització de donacions de béns o obres d'art a favor de fundacions o associacions declarades d'utilitat pública incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i d'Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interès General, o en l'àmbit d'aplicació de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, pot produir-se com a conseqüència de la revocació d'aquestes donacions.

Deduccions per inversions o despeses en béns d'interès cultural i per actuacions per a la protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i del Patrimoni Mundial

La pèrdua del dret a deduccions practicades en exercicis anteriors pels esmentats conceptes pot produir-se per l'incompliment del requisit de permanència dels béns del Patrimoni Històric Espanyol en el patrimoni de l'adquirent durant un termini de quatre anys

Vegeu, dins el Capítol 16, en examinar aquesta deducció  el període de permanència d'aquests béns en el patrimoni del seu titular.

Deducció per obres de millora de l'eficiència energètica d'habitatges

La pèrdua del dret a aquestes deduccions es pot produir per l'incompliment dels requisits exigits. Entre d'altres, els següents:

  • Quan es concedeixi una subvenció i les quanties subvencionades es corresponen amb quantitats que hagin format part de la base de la deducció. En aquest cas s'haurà de regularitzar la situació tributària de manera que no s'incloguin en la base de la deducció les quanties corresponents a aquesta subvenció (tenint com a límit la base màxima anual de deducció). 

  • Haver inclòs en la base de deducció algun dels costos relatius a la instal·lació o substitució d'equips que utilitzin combustibles d'origen fòssil.

  • Quan les obres s'han realitzat en un habitatge en expectativa de lloguer i s'incompleix el requisit de què l'habitatge es llogui abans de 31 de desembre de 2023.

  • Haver inclòs en la base de deducció quantitats satisfetes per les obres realitzades en els habitatges o en parts de les mateixes o immobles exclosos de la deducció.