Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

A. En general

Els errors o omissions patides en declaracions ja presentades que hagin motivat la realització d'un ingrés inferior al que legalment hagués correspost o la realització d'una devolució superior a la procedent, han de regularitzar-se mitjançant la presentació d'una autoliquidació complementària a l'originàriament presentada.

També han de regularitzar-se mitjançant la presentació d'autoliquidacions complementàries, aquelles situacions o circumstàncies sobrevingudes que motivin la pèrdua del dret a una reducció o exempció ja aplicada en una declaració anterior.

No obstant això, la pèrdua del dret a determinades deduccions, tal com s'ha comentat en aquest mateix Capítol en l'epígraf"Increment de les quotes líquides, estatal i autonòmica, per pèrdua del dret a deduccions d'exercicis anteriors", ha de regularitzar-se en l'autoliquidació de l'exercici en què s'hagués produït l'incompliment d'algun dels requisits exigits per a la consolidació del dret a aquestes deduccions.

D'acord amb el que estableix l'article 122.2 de la LGT, també es podrà presentar autoliquidació complementària per sol·licitar una devolució inferior a l'autoliquidada en la declaració originària, en cas que la devolució no hagi estat efectuada per l'Administració tributària.

Respecte a la LGT vegeu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (BOE de 18 de desembre).

Les autoliquidacions complementàries, que podran originar un import per ingressar o una quantitat per retornar inferior a l'anteriorment autoliquidada en cas que la devolució sol·licitada no hagi estat encara efectuada per l'Administració tributària, hauran de realitzar-se en els impresos corresponents a l'exercici que és objecte de regularització.