Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Recàrrecs aplicables

Normativa: Art. 27  LGT

Haurà de tenir-se en compte que, a excepció dels supòsits de declaració complementària anteriorment comentats dins "Supòsits específics  de l'IRPF d'aquest apartat sobre declaracions complementària,  els ingressos corresponents a les declaracions que es presentin voluntàriament amb posterioritat a la finalització del termini de declaració sense requeriment previ de l'Administració tributària sobre això, tindran un recàrrec de quantia variable en funció del retard, a exclusió de les sancions que, en un altre cas, haguessin pogut exigir-se.

Els recàrrecs aplicables són els següents:

  • El recàrrec serà un percentatge igual a l'1 per 100 més un altre 1 per 100 addicional, per cada mes complet de retard amb què es presenti l'autoliquidació o declaració respecte al terme del termini establert per a la presentació i ingrés.

    Aquest recàrrec exclou les sancions que haguessin pogut exigir-se i els interessos de demora meritats fins a la presentació de l'autoliquidació o declaració.

  • Si la presentació de l'autoliquidació o declaració s'efectua un cop transcorreguts 12 mesos des del terme del termini establert per a la presentació, el recàrrec serà del 15 per 100 i exclourà les sancions que haguessin pogut exigir-se.

    En aquests casos, s'exigiran els interessos de demora pel període transcorregut des de l'endemà de terme dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establert per a la presentació fins al moment que l'autoliquidació o declaració s'hagi presentat.

Tot això, sens perjudici que el recàrrec es pugui veure reduït en un 25 per 100 del seu import en els casos i amb els requisits previstos en l'article 27.5 de la LGT.

Respecte a  la  LGT  vegeu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (BOE  de 18 de desembre).

RetardRecàrrec aplicable
Dins el mes següent a la fi del termini de declaració 1 per 100
Dins els 2 mesos següents a la fi del termini de declaració 2  per 100
Dins els 3 mesos següents a la fi del termini de declaració 3  per 100
Dins els 4 mesos següents a la fi del termini de declaració 4  per 100
Dins els 5 mesos següents a la fi del termini de declaració 5  per 100
Dins els 6 mesos següents a la fi del termini de declaració 6  per 100
Dins els 7 mesos següents a la fi del termini de declaració 7  per 100
Dins els 8 mesos següents a la fi del termini de declaració 8  per 100
Dins els 9 mesos següents a la fi del termini de declaració 9  per 100
Dins els 10 mesos següents a la fi del termini de declaració 10  per 100
Dins els 11 mesos següents a la fi del termini de declaració 11  per 100
Dins els 12 mesos següents a la fi del termini de declaració 12 per 100
Més de 12 mesos 15 per 100 + interessos de demora