Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Iniciació del procediment

Quan es pot presentar la sol·licitud de rectificació d'una autoliquidació de l'IRPF ?

La rectificació de la seva autoliquidació podrà sol·licitar-se:

 • Una vegada presentada la corresponent autoliquidació.
 • Sempre que l'Administració tributària no hagi practicat liquidació definitiva o liquidació provisional pel mateix motiu.
 • A més, és necessari que no hagi transcorregut el termini de quatre anys a què es refereix l'article 66 de la LGT.

Aquest termini de quatre anys començarà a comptar-se:

 1. Si la declaració es va presentar dins el termini reglamentari de presentació de les declaracions, des de l'endemà a la finalització del mateix.
 2. Si la declaració es va presentar fora d'aquest termini, des de l'endemà a la presentació de la declaració.

Formes de presentar la sol·licitud de rectificació d'una autoliquidació de l'IRPF.

El contribuent pot sol·licitar la rectificació de l'autoliquidació de l'IRPF de dues formes:

a. Utilitzant, de forma voluntària, el model de declaració de l'IRPF aprovat pel Ministre d'Hisenda per a l'exercici.

La presentació d'aquesta sol·licitud de rectificació d'una autoliquidació de l'IRPF utilitzant el model de declaració haurà de realitzar-se a través d'algun dels següents mitjans electrònics:

 • Presentació electrònica per Internet a través del portal de l'Agència Tributària a Internet (https://sede.agenciatributaria.gob.es ), i per als períodes impositius 2017 i següents, també a través dels programes de presentació desenvolupats per tercers.

  Per això el contribuent complimentarà una nova autoliquidació que comprendrà a més dels correctament reflectits en l'autoliquidació originària, els de nova inclusió o modificació.

  Haurà de marcar la casella [127] de  la declaració dins l'apartat"Sol·licitud de rectificació d'autoliquidació"i procedir a consignar les dades corresponents a la regularització en l'epígraf O de la  declaració. A aquest efecte, s'indicarà el resultat per ingressar d'anteriors autoliquidacions o liquidacions administratives corresponents a l'exercici 2022  (casella [0681]) o bé el resultat per retornar com a conseqüència de la tramitació d'anteriors autoliquidacions corresponents a l'exercici 2022  (casella [0682]).

  Així mateix, d'acord amb el que disposa l'article 126 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, dins l'epígraf O de la  declaració haurà de fer-se constar en la casella [0686] el nombre de justificant de l'autoliquidació de la qual rectificació se sol·licita i, en cas que se sol·liciti una devolució, en la casella [0687] el codi de  compte IBAN en el que sol·licita s'efectuï la devolució quan es tracti d'un país o territori que pertanyi a la Zona Única de Pagaments en Euros (SEPA)  o, si escau, Codi SWIFT/BIC.

  La presentació de l'autoliquidació, una vegada complimentades les dades anteriors fa les funcions d'escrit de sol·licitud de rectificació de l'autoliquidació i inicia el procediment.

  Podrà acompanyar-se de la documentació en què es basa la sol·licitud de rectificació i els justificants, si escau, de l'ingrés efectuat pel contribuent. Els esmentats documents o escrits podran presentar-se a través del registre electrònic de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, regulat mitjançant Resolució de 28 de desembre de 2009, de la Presidència de l'AEAT per la qual es cregui la Seu electrònica i es regulen els registres electrònics de l'AEAT. Tot això s'entendrà sens perjudici del que disposa l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 • Presentació electrònica a través del telèfon, mitjançant trucada telefònica exclusivament per a aquells contribuents que compleixin els requisits que constin en la Seu electrònica de l'AEAT a Internet i, sempre que l'autoliquidació a rectificar s'hagi realitzat a través del Servei de tramitació de l'esborrany/declaració,

  A aquests efectes, per l'AEAT s'adoptaran les mesures de control precises que permetin garantir la identitat dels contribuents que efectuen la sol·licitud de rectificació d'una autoliquidació de l'IRPF.

  Recordi: aquesta forma de sol·licitar la rectificació d'una autoliquidació de l'IRPF és més senzilla i permet a l'Administració tributària resoldre aquests procediments amb major celeritat.

  La utilització voluntària el model de declaració de l'IRPF com sol·licitud de rectificació està disponible per a les autoliquidacions corresponents als exercicis 2016 a  2022, i pot utilitzar-se tant en període voluntari de presentació com fora d'ell.

b. Mitjançant escrit dirigit a la Dependència o Secció de Gestió de la Delegació o administració de l'Agència Tributària corresponent al seu domicili habitual, fent constar clarament els errors o omissions patides i acompanyant justificació suficient dels mateixos.