Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Regularització mitjançant rectificació d'autoliquidacions

Normativa: Art. 67 bis Reglament IRPF i art. 120.3  LGT

Quan el contribuent vulgui modificar una autoliquidació de l'IRPF presentada perquè resulta una quantitat per retornar superior a l'autoliquidada o un import per ingressar inferior al de l'autoliquidació presentada (com succeeix si va declarar indegudament alguna renda exempta, va computar imports en quantia superior a la deguda, va oblidar deduir alguna despesa fiscalment admissible o va ometre alguna reducció o deducció a les que tenia dret) i, en conseqüència, s'ha produït un perjudici dels seus interessos legítims ha d'instar la rectificació d'aquesta autoliquidació a través del procediment que regulen els articles 120.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i 126 a 129 del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.

El procediment a seguir per a la rectificació de les autoliquidacions consta de les següents fases:

  1. Iniciació del procediment
  2. Tramitació del procediment
  3. Terminació del procediment