Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Terminació del procediment

El procediment finalitzarà mitjançant resolució en la que se'n recordarà o no la rectificació de l'autoliquidació.

En cas que la sol·licitud sigui considerada procedent, l'òrgan competent de l'Administració tributària practicarà liquidació provisional rectificant la declaració presentada i tornarà, si escau, la quantitat indegudament ingressada més els interessos de demora corresponents, conforme al que disposen els articles 221 i 32.2 de la LGT i en la seva normativa reglamentària de desenvolupament.

Respecte a  la  LGT  vegeu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (BOE  de 18 de desembre).

Especialitats en el cas de sol·licitud de rectificació utilitzant el model de declaració de l'IRPF

No obstant això, per als contribuents que sol·licitin la rectificació de les seves autoliquidacions d'IRPF presentades utilitzant el model de declaració s'estableixen les següents especialitats per al cas de què l'Administració tributària, havent limitat les seves actuacions a contrastar la documentació presentada per l'interessat amb les dades i antecedents que constin en poder d'aquella, acordi rectificar l'autoliquidació en els termes sol·licitats pel contribuent :

  1. L'acord de l'Administració no impedirà la posterior comprovació de l'objecte del procediment.

  2. Si l'acord donés lloc exclusivament a una devolució derivada de la normativa del tribut i no fos procedent l'abonament d'interessos de demora, s'entendrà notificat aquest acord per la recepció de la transferència bancària, sense necessitat de què l'Administració tributària efectuï una liquidació provisional.