Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Tramitació del procediment

El procediment es regirà pel que disposen els articles 120.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i 126 a 128 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol.

En la tramitació de l'expedient es comprovaran les circumstàncies que determinen la procedència de la rectificació.

A aquests efectes, l'Administració podrà examinar la documentació presentada i contrastar-la amb les dades i antecedents que constin en poder seu. També podrà realitzar requeriments al propi obligat en relació amb la rectificació de la seva autoliquidació, inclosos els que es refereixin a la justificació documental d'operacions financeres que tinguin incidència en la rectificació sol·licitada. Així mateix, podrà efectuar requeriments a tercers perquè aportin la informació que es trobin obligats a subministrar amb caràcter general o perquè la ratifiquin mitjançant la presentació dels corresponents justificants. També es podran sol·licitar els informes que es considerin necessaris.

Finalitzades les actuacions es notificarà a l'interessat la proposta de resolució perquè, en el termini de 15 dies comptats a partir de l'endemà de la notificació de la proposta, al·legui el que convingui al seu dret, llevat que la rectificació que s'acordi coincideixi amb la sol·licitada per l'interessat, cas en què es notificarà sense més tràmit la resolució.