Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Abonament anticipat de la deducció per maternitat

Important: tingui-se en compte que només podrà sol·licitar-se l'abonament anticipat de l'import que correspongui a la deducció per maternitat sense incloure l'increment addicional per despeses de custòdia en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats  que s'examina en l'apartat següent.

Els contribuents amb dret a l'aplicació de la deducció per maternitat poden sol·licitar a l'Agència Estatal d'Administració Tributària el seu abonament de forma anticipada per cadascun dels mesos en què estiguin donats d'alta a la Seguretat Social o Mutualitat i cotitzin els terminis mínims que a continuació s'indiquen:

  1. Treballadors amb contracte de treball a jornada completa, en alta durant com a mínim quinze dies de cada mes, en el Règim general o en els Règims especials de la Mineria del Carbó i dels Treballadors del Mar.

  2. Treballadors amb contracte de treball a temps parcial de la qual jornada laboral sigui de, com a mínim, el 50 per 100 de la jornada ordinària en l'empresa, en còmput mensual, i es trobin en alta durant tot el mes en els règims esmentats en el paràgraf anterior.

  3. Treballadors per compte aliè en alta en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social el mes i que realitzin, com a mínim, deu jornades reals durant aquest període.

  4. Treballadors inclosos en els restants Règims especials de la Seguretat Social no esmentades en els paràgrafs anteriors o mutualistes de les respectives mutualitats alternatives a la Seguretat Social que es trobin en alta durant quinze dies el mes.

La sol·licitud de l'abonament anticipat de la deducció ha d'ajustar-se al model 140 aprovat per l'Ordre HAC/177/2020, de 27 de febrer.

Atenció ERTO : d'acord amb la lletra b.1r de l'article 267.1 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social (aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre-BOE de 31 d'octubre-), en el cas d'expedients de regulació temporal de treball en els que se suspengui el contracte de treball, el contribuent es troba en situació d'atur total. Per aquesta raó, en aquests casos de suspensió del contracte de treball, com a conseqüència de l'aprovació d'un expedient de regulació temporal de treball, deixa de realitzar-se una activitat per compte aliè i de complir-se els requisits per gaudir de la deducció per maternitat i el corresponent abonament anticipat.