Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Quantia i límit de la deducció

Quantia de la deducció

  • L'import de la deducció per maternitat corresponent a cada fill que atorgui dret a la mateixa és de 100 euros per cada mes del període impositiu en què concorrin de forma simultània els requisits anteriorment comentats.

  • La determinació dels fills es fa d'acord amb la seva situació l'últim dia de cada mes. En conseqüència, en cas de fills per naturalesa es computarà per sencer el mes de naixement, sense que es computi el mes en què el fill compleixi els tres anys d'edat.

  • Pel que fa al requisit d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat, aquest s'entendrà complert quan aquesta situació es produeixi en qualsevol dia del mes.

Límit de la deducció

L'import de la deducció per maternitat per cada fill que atorgui dret a la mateixa no podrà superar cap de les dues quantitats que a continuació s'assenyalen:

  • Fins a 1.200 euros anuals.

  • L'import de les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i Mutualitats meritades en cada període impositiu amb posterioritat al naixement, adopció, delegació de guarda per a la convivència preadoptiva o acolliment.

Per tant, durant el període impositiu de naixement del menor no es computaran per determinar el segon d'aquests límits l'import de les cotitzacions dels mesos anteriors al naixement.

De la mateixa manera, en el període impositiu de compliment dels tres anys, o si s'escau, de la mort del menor, no es computaran les cotitzacions o les quotes meritades posteriorment a l'esdeveniment d’aquestes circumstàncies que determinen la pèrdua del dret a aplicar la deducció.

Això és:

  • Durant el període impositiu en què el descendent compleix els tres anys només han de tenir-se en compte les cotitzacions a la Seguretat Social meritades durant el període en el que es té dret a aplicar la deducció i no les de tot l'any en què el menor compleix els tres anys.

  • De la mateixa manera, si el descendent mor a l'any, només es computaran les cotitzacions a la Seguretat Social dels mesos transcorreguts fins a la mort i no les de tot el període impositiu.

El còmput s'efectuarà pels imports íntegres, sense prendre en consideració les bonificacions que poguessin correspondre per la situació personal de l'afiliat o mutualista i incloent en aquest import íntegre les quotes corresponents al treballador i a l'ocupador.