Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple. Deducció per maternitat i increment per despeses de custòdia en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats

La senyora P.C.A. ha estat donada d'alta en el Règim General de la Seguretat Social durant tot l'any 2022, ascendint a 1.800 euros (150/mes) els imports íntegres de les cotitzacions i quotes anuals meritades a l'esmentat Règim.

La senyora P.C.A. té dos fills: el major, nascut el 31 de gener de 2020, i el menor, nascut el 13 d'agost de 2022.

El fill gran ha estat matriculat durant l'exercici al centre d'educació infantil autoritzat "ZZ" essent les despeses satisfetes pels serveis prestats per aquest centre els següents:

 • 300 euros per la matricula
 • 4.250 euros [importe que corresponen als mesos complets del gener al juny, tots dos inclosos, octubre i novembre (500 euros/mes) i a 15 dies de mes juliol (250 euros)].

En relació amb  les esmentades despeses es va sol·licitar i va obtenir per a l'exercici 2022 de la Comunitat Autònoma una beca pel concepte de xec guarderia que va assolir els 1.000 euros, quantitat que va ser abonada directament al centre d'educació infantil "ZZ" per la Conselleria d'Educació.

Així mateix, l'empresa on treballa La senyora P.C.A ha pagat també directament al centre d'educació infantil "ZZ" la quantitat de 1.500 euros, com a retribució en espècie exempta per a la seva treballadora.

La resta de l'import de les despeses ha estat satisfet al 50 per 100 per cada progenitor.

Determinar l'import de la deducció per maternitat i l'increment addicional per despeses de guarderia corresponent a l'exercici 2022  i calcular el resultat de la seva declaració, sabent que la quota diferencial de la mateixa ascendeix a 1.500 euros i que la contribuent no ha sol·licitat el pagament anticipat de la deducció per maternitat.

Solució:

1. Import de la deducció per maternitat

Deducció corresponent al fill gran:

 • Nombre de mesos de compliment dels requisits: 12 mesos

 • Import de la deducció (12 mesos x 100 euros) = 1.200

 • Límit de la deducció per fill (1.200 euros)

  Nota: preval l'import de 1.200 euros anuals pel primer fill en ser superior l'import de les cotitzacions i quotes meritades a la Seguretat Social en l'exercici 2022 (1.800 euros)

Deducció corresponent al fill menor:

 • Nombre de mesos de compliment dels requisits: 5 mesos

 • Import de la deducció (5 mesos x 100 euros) = 500

 • Límit de la deducció per fill (500 euros)

  Nota: preval l'import de 500 euros per segon fill, en ser superior l'import de les cotitzacions i quotes meritades en l'exercici 2022  a la Seguretat Social amb posterioritat al naixement (750 euros en tenir-se en compte 5 mesos).

Import total (1.200 + 500) =  1.700,00

2. Increment addicional per despeses de custòdia

Increment addicional corresponent al fill gran:

 • Nombre de mesos de compliment dels requisits: 8 mesos

 • Import de l'increment (1.000 euros ÷ 12 mesos x 8 mesos) = 666,64

  Nota: en aquest cas, l'increment addicional per despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats pot assolir fins a 1.000 euros anuals i es calculés proporcionalment al nombre de mesos en què es compleixin de forma simultanieja els requisits exigits en l'article 81.1 i 2 de la Llei de l'IRPF. Els mesos a prendre en consideració són exclusivament aquells en els que les despeses abonades s'efectuïn per mes complet. Per tant, en aquest cas només es tenen en compte els 8 mesos complets, excloent els 15 dies de mes de juliol, per la qual cosa el càlcul serà: 1.000 euros. 12 mesos x 8 mesos = 666,64 euros

 • Límit de l'increment: 666,64 euros

  L'increment de 666,64 euros no supera cap dels límits que s'indiquen a continuació:

  a) Import de les cotitzacions i quotes meritades a la Seguretat Social: 1.800 euros.

  b) Import total de la despesa efectiva no subvencionada de les despeses de  custòdia: 2.050 euros

  Nota: d'acord amb l'article 81 de la Llei de l'IRPF i l'article 60 del Reglament de l'IRPF, la despesa total no subvencionat corresponent a les quantitats totals anuals (per mesos complets o incomplets) satisfetes a guarderies o centres d'educació infantil autoritzats per la preinscripció i matricula d'aquests menors, l'assistència, en horari general i ampliat, i l'alimentació, es minorés en les quantitats de les esmentades despeses que hagin estat satisfetes per les empreses ocupadores dels beneficiaris que tinguessin la consideració de rendiments del treball en espècie exemptes per aplicació del que disposen les lletres b) o d) de l'apartat 3 de l'article 42 de la Llei de l'IRPF.

  Per tant, en aquest cas les despeses de custòdia seran: 300  (matricula) + 4.000 (8 mesos complets) + 250 (mes incomplet) – 1.000 (import subvencionat) – 1.500 (retribució en espècie exempta) = 2.050 euros

  Atenció: encara que hagi estat pagat per ambdós progenitors al 50 per 100, es considerarà tant l'import pagat per la mare o el contribuent amb dret al referit increment, com el satisfet per l'altre progenitor.

3. Resultat de la declaració

Quota diferencial : 1.500,00

Deducció per maternitat

 • Import de la deducció (1.200,00 + 500,00) = 1.700,00

 • Increment per despeses en guarderies (666,64) = 666,64

Resultat de la declaració (1.500 − 1.700 − 666,64): −866,64