Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2023.

11. Anualitats per aliments a favor dels fills

Normativa: Art. 7.k) Llei IRPF

Estan exemptes les quantitats percebudes pels fills dels seus pares en concepte d'anualitats per aliments en virtut de decisió judicial.

Així mateix, a partir de les modificacions introduïdes al  Codi civil per la disposició final primera de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària, l'exempció s'aplica a les quantitats percebudes per anualitats per aliments  acordats en:

  • El Conveni regulador a què es refereix l'article 90 del Codi civil, aprovat per l'autoritat judicial o formalitzada davant el lletrat o la lletrada de l'Administració de Justícia o en escriptura pública davant Notari, independentment del fet que aquest conveni derivi o no de qualsevol mitjà adequat de solució de controvèrsies legalment previst.

  • El Conveni equivalent previst en els ordenaments de les Comunitats Autònomes, en les mateixes condicions anteriors. Això és, aprovat per l'autoritat judicial o formalitzada davant el lletrat de l'Administració de Justícia o Notari.

Aquestes quantitats tributen en el pagador, sense que aquest pugui reduir la seva base imposable en l'import de les mateixes. No obstant això, el contribuent que satisfaci aquest tipus de prestacions, sense dret a l'aplicació del mínim per descendents previst en l'article 58 de la Llei de l'IRPF, quan el seu import sigui inferior a la base liquidable general, aplicarà les escales de l'impost separadament a l'import de les anualitats per aliments als fills i a la resta de la base liquidable general.

Respecte als contribuents que no tenen dret a l'aplicació del mínim per descendents, les Resolucions del TEAC de 29 de maig de 2023, Reclamacions números 00/08646/2022/00/00 i 00/10590/2022, recaigudes ambdues en recurs extraordinari d'alçada per a unificació de criteri, han establert els següents criteris:

  • Els progenitors que tinguin assignada la guarda i custòdia compartida dels fills tindran dret a l'aplicació del mínim per descendents, que es prorratejarà per parts iguals, no essent possible l'aplicació del règim previst per a les anualitats per aliments pel progenitor que, si escau, les satisfaci.

  • El progenitor que satisfaci anualitats per aliments a favor dels fills i que no tingui assignada la guarda i custòdia d'aquests, ni tan sols de forma compartida, aplicarà el règim previst per a les anualitats per aliments, però no el mínim per descendents.

  • El progenitor que sense tenir assignada la guarda i custòdia dels fills, ni tan sols de forma compartida, i sense satisfer anualitats per aliments a favor d'aquests per decisió judicial, contribueix, no obstant això, al manteniment econòmic d'aquells, tindrà dret a l'aplicació del mínim per descendents amb base en el criteri de dependència al que es refereix l'article 58 de la Llei de l'IRPF, mínim que haurà de ser prorratejat per parts iguals amb el progenitor que tingui la guarda i custòdia.

Recordi : tingui-se en compte el tractament per al pagador de les anualitats per aliments a favor dels fills que es comenta en el Capítol 15 i les reduccions per pensions compensatòries i anualitats per aliments  que es comenten el Capítol 13 d'aquest Manual .