Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2023.

Rendes exemptes article 7 de la Llei d'IRPF

Atenció : per determinar el límit de l'obligació de declarar establert per a les persones físiques residents en territori espanyol no es tindrà en compte l'import de les rendes relacionades en aquest apartat.

Estan exemptes de l'impost d'acord amb l'article 7 de la Llei de l'IRPF :

 1. 1. Prestacions i pensions per actes de terrorisme
 2. 2. Ajuts de qualsevol classe percebudes pels afectats pel VIH
 3. 3. Pensions reconegudes a favor d'aquelles persones que van patir lesions o mutilacions, en ocasió o com a conseqüència de la Guerra Civil 1936/1939
 4. 4. Indemnitzacions per danys personals com a conseqüència de responsabilitat civil i les derivades de contractes d'assegurança d'accidents
 5. 5. Indemnitzacions per acomiadament o cessament del treballador
 6. 6. Prestacions per incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa percebudes de les Seguretat social o per les entitats que la substitueixin
 7. 7. Pensions per inutilitat o incapacitat permanent del règim de classes passives
 8. 8. Retribucions per maternitat o paternitat i assimilades i les familiars no contributives
 9. 9. Prestacions públiques per acolliment de persones amb discapacitat, majors de 65 anys o menors
 10. 10. Beques
 11. 11. Anualitats per aliments a favor dels fills
 12. 12. Premis literaris, artístics o científics rellevants declarats exempts per l'Administració tributària i premis Princesa d'Astúries
 13. 13. Ajuts a esportistes d'alt nivell, amb el límit de 60.100 euros
 14. 14. Prestacions per desocupació percebudes en la modalitat de pagament únic
 15. 15. Pla d'estalvi a llarg termini
 16. 16. Gratificacions per participació en missions internacionals de pau o humanitàries als membres d'aquestes missions i indemnitzacions per operacions internacionals de pau i seguretat
 17. 17. Rendiments del treball percebuts per treballs efectivament realitzats a l'estranger, amb el límit de 60.100 euros anuals
 18. 18. Indemnitzacions satisfetes per les Administracions Públiques per danys personals
 19. 19. Prestacions percebudes per enterrament o sepeli
 20. 20. Ajuts econòmics a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat l'hepatitis C
 21. 21. Instruments de cobertura per risc d'increment del tipus d'interès variable dels préstecs hipotecaris destinats a l'adquisició de l'habitatge habitual
 22. 22. Indemnitzacions de l'Estat i de les Comunitats Autònomes per compensar la privació de llibertat
 23. 23. Plans individuals d'estalvi sistemàtic
 24. 24. Rendiments del treball derivats de les prestacions obtingudes en forma de renda per les persones amb discapacitat corresponents a les aportacions als sistemes de previsió social i aportacions a patrimonis protegits
 25. 25. Prestacions econòmiques públiques vinculades al servei, per a atencions en l'entorn familiar i d'assistència personalitzada
 26. 26. Ingrés mínim vital, renda mínima d'inserció i ajuts víctimes de delictes violents i de violència de gènere
 27. 27. Prestacions i ajuts familiars percebudes de qualsevol de les Administracions públiques, ja siguin vinculades a naixement, adopció, acolliment o atenció de fills menors.