Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2023.

8. Retribucions per maternitat o paternitat i assimilades i les familiars no contributives

Normativa: Art. 7.h) Llei IRPF

Estan exemptes:

 • Les prestacions per maternitat o paternitat i les familiars no contributives regulades, respectivament, en els Capítols VI i VII del Títol II i en el Capítol I del títol VI del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre (BOE de 31 d'octubre), i les pensions i els havers passius d'orfandat i a favor de nets i germans, menors de vint-i-dos anys o incapacitats per a qualsevol treball, percebuts dels règims públics de la Seguretat Social i classes passives.

 • Així mateix, es declaren exemptes les prestacions reconegudes als professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms per les Mutualitats de Previsió Social que actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social esmentada, sempre que es tracti de prestacions en situacions idèntiques a les previstes en el paràgraf anterior per la Seguretat Social per als professionals integrats en aquest règim especial.

  La quantia exempta té com a límit l'import de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social pel concepte que correspongui. L'excés tributarà com a rendiment del treball, entenent-se produït, en cas de concurrència de prestacions de la Seguretat Social i de les mutualitats abans esmentades, en les prestacions d'aquestes últimes.

 • En el cas dels empleats públics enquadrats en un règim de Seguretat Social que no doni dret a percebre la prestació per maternitat o paternitat a què es refereix el primer paràgraf d'aquesta lletra, estarà exempta la retribució percebuda durant els permisos per part, adopció o guarda i paternitat a què es refereixen les lletres a), b) i c) de l'article 49 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre o la reconeguda per la legislació específica que li resulti d'aplicació per situacions idèntiques a les previstes anteriorment.

  La quantia exempta té com a límit l'import de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social pel concepte que correspongui. L'excés tributarà com a rendiment del treball.

  Tenint en compte la forma de càlcul de la prestació de maternitat i/o paternitat, i a l'efecte del límit que s'indica en l'article 7.h) de la Llei de l'IRPF, l'import mensual de la prestació mai podrà superar al 100 per 100 de la base màxima de cotització vigent en cada moment. Aquesta base màxima de cotització s'ha fixat per a 2023 en 4.495,50 euros/mes, d'acord amb el que estableix l'article 122 de la Llei  31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2023 (BOE de 24 de desembre).

  Igualment estan exemptes les altres prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, maternitat o paternitat, fills a càrrec i orfandat.

Important: les prestacions públiques de maternitat percebudes de la Seguretat Social s'han vingut considerant com subjectes a l'IRPF fins a la sentència del Tribunal Suprem núm. 1462/2018, de 3 d'octubre de 2018 (ROJ : STS 3256/2018) que va fixar com doctrina legal que aquestes prestacions estan exemptes de l'IRPF.

Com a conseqüència de l'esmentada Sentència del Tribunal Suprem, l'article 1.Primer del Reial Decret llei 27/2018, de 28 de desembre, pel qual s'adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral (BOE de 29 de desembre), va modificar, amb efectes des del 30 de desembre de 2018 i per a exercicis anteriors no prescrits, la redacció de la lletra h) de l'article 7 de la Llei de l'IRPF en els termes transcrits en aquest Manual, recull l'esmentada doctrina legal, estenent-la a les prestacions de paternitat satisfetes per la Seguretat Social i ampliant expressament l'àmbit de l'exempció a les retribucions percebudes durant els permisos per part, adopció o guarda i paternitat, pels empleats públics enquadrats en un règim de Seguretat Social que no doni dret a percebre prestació de maternitat o paternitat, amb el límit de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social pel concepte que correspongui.

D'acord amb aquesta modificació legal, els contribuents que durant l'exercici 2023 hagin percebut prestacions de maternitat o paternitat o retribucions durant els permisos per part, adopció o guarda i paternitat, no han de declarar els imports exempts.