Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2023.

6. Prestacions per incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa percebudes de les Seguretat social o per les entitats que la substitueixin

Normativa: Art. 7.f) Llei IRPF

L'exempció afecta a les prestacions percebudes de la Seguretat Social en la seva modalitat contributiva.

Actualment, a falta del desplegament reglamentari a què es refereix l'article 194 i la disposició transitòria vint-i-sisena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre (BOE de 31 d'octubre), la incapacitat permanent admet en l'àmbit de la Seguretat Social quatre graduacions, configurades de la següent manera:

 • Incapacitat permanent parcial per a la professió habitual: aquella que, sense assolir el grau de total, ocasiona al treballador una disminució no inferior al 33 per 100 en el seu rendiment normal per a aquesta professió, sense impedir-li la realització de les tasques fonamentals de la mateixa.
 • Incapacitat permanent total per a la professió habitual: la que inhabilita al treballador per a la realització de totes o de les fonamentals tasques d'aquesta professió habitual, sempre que pugui dedicar-se a una altra diferent.
 • Incapacitat permanent absoluta per a qualsevol treball: que inhabilita per complet al treballador per a qualsevol professió o ofici.
 • Gran invalidesa: situació  que afecta al treballador i produeix els mateixos efectes que l'absoluta, però que, a més, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, es necessita l'assistència d'una altra persona per als actes més essencials de la vida, com ara vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs.

D'aquestes graduacions, exclusivament les prestacions per incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa percebudes de les Seguretat social, donen dret a l'exempció.

Quant a les pensions procedents de l'estranger percebuts per contribuents de l'IRPF  i que hagin de sotmetre's a tributació a Espanya gaudiran d'exempció, sempre que es compleixin els següents requisits:

 • Que el grau d'incapacitat reconegut pugui equiparar-se en les seves característiques a la incapacitat absoluta o gran invalidesa.

 • Que l'entitat que satisfà la prestació gaudi, segons la normativa del país de procedència de la pensió, del caràcter de substitutòria de la Seguretat Social.

  A l'efecte de l'equiparació o, si escau, homologació de prestacions per incapacitat permanent en els seus graus d'absoluta o gran invalidesa, vegeu els criteris interpretatius que fixa el Tribunal Suprem en la Sentència número 346/2019, de 14 de març (ROJ: STS 810/2019).

Informació addicional: respecte als documents que l'AEAT  demana dels perceptors  de pensions per incapacitat d'Estats estrangers que al·leguin l'aplicació de l'exempció de l'article 7.f) de la llei de l'IRPF són els que a continuació s'indiquen:

 • Resolució per la qual se li reconeix la prestació o renda de què es tracti,
 • Informe mèdic oficial, descriptiu de les patologies, lesions, seqüeles i limitacions funcionals tingudes en compte per a la valoració de la incapacitat laboral, i
 • Dictamen pericial oficial en el que es concreti i determineu l'abast i impacte de les limitacions funcionals sobre la capacitat laboral.

Aquesta documentació haurà d'anar acompanyada de la seva corresponent traducció al castellà.

Així mateix, es declaren exemptes les prestacions reconegudes als professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms per les Mutualitats de Previsió Social que actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social esmentada, sempre que es tracti de prestacions en situacions idèntiques a les previstes per a la incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa de la Seguretat Social.

La quantia exempta té com a límit l'import de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social pel concepte que correspongui. L'excés tributarà com a rendiment del treball, entenent-se produït, en cas de concurrència de prestacions de la Seguretat Social i de les mutualitats abans esmentades, en la prestació d'aquestes últimes.

A diferència de l'anterior, per no tenir el caràcter de prestacions públiques, estan subjectes i no exemptes de l'IRPF  les prestacions satisfetes per qualsevol altra entitat o empresa, encara que es percebin com a conseqüència d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.