Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2023.

23. Plans individuals d'estalvi sistemàtic

Normativa: Art. 7.v) i disposició addicional tercera Llei IRPF

Estan exemptes les rendes que es posin de manifest en el moment de la constitució de rendes vitalícies assegurades resultants dels plans individuals d'estalvi sistemàtic a què es refereix la disposició addicional tercera de la Llei de l'IRPF, així com en la transformació de determinats contractes d'assegurances de vida en plans individuals d'estalvi sistemàtic en els termes i amb els requisits establerts en la disposició transitòria catorzena de la Llei de l'IRPF.

Vegeu en el capítol 5 els comentaris als plans individuals d'estalvi sistemàtic.