Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2023.

27. Prestacions i ajuts familiars percebudes de qualsevol de les Administracions públiques, ja siguin vinculades a naixement, adopció, acolliment o atenció de fills menors.

Normativa: Art. 7.z) Llei IRPF

Estan exemptes les prestacions i ajuts familiars percebudes de qualsevol de les Administracions úblicas, ja siguin vinculades a naixement, adopció, acolliment o atenció de fills menors.

Precisions:

  • Les prestacions regulades pel Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, es consideren rendes exemptes.

    A diferència de l'anterior, aquesta exempció no resulta aplicable a les retribucions que perceben els funcionaris públics als que se'ls ha concedit el permís per atenció de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu, previst en l'art.49.e) de la derogada Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i del vigent Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

    La raó és que, mentre que el treballador no funcionari rep realment un subsidi o ajuda social en compensació a la disminució del seu salari per reducció de la jornada de treball, en el cas del funcionari aquest continua percebent la totalitat de les seves retribucions malgrat la reducció de la seva jornada de treball. Resolució del TEAC, de 23 de gener de 2013. Reclamació número 00/03071/2022/00/00, recaiguda en recurs extraordinari d'alçada per a la unificació de criteri, que confirma el criteri administratiu que es venia aplicant.

  • Es considera també exempta la prestació econòmica per exercici corresponsable de l'atenció del lactant que regulen els articles 183 a 185 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.

Per delimitar adequadament aquesta exempció tingui-se en compte l'exempció que es preveu per a les retribucions per maternitat o paternitat i assimilades i les familiars no contributives  en l' article 7.h) de la Llei de l'IRPF.