Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2023.

16. Gratificacions per participació en missions internacionals de pau o humanitàries als membres d'aquestes missions i indemnitzacions per operacions internacionals de pau i seguretat

Normativa: Arts. 7.o) Llei IRPF i 5 Reglament  IRPF

Estan exemptes les quantitats satisfetes per l'Estat espanyol als membres de missions internacionals de pau o humanitàries pels següents motius:

  1. Les gratificacions extraordinàries de qualsevol naturalesa que responguin a l'acompliment de la missió internacional de pau o humanitària.

  2. Les indemnitzacions o prestacions satisfetes pels danys personals que haguessin patit durant les mateixes.

També es declaren exemptes les quantitats percebudes com a conseqüència de les indemnitzacions als participants en operacions internacionals de pau i seguretat a què es refereixen els articles 1 i 2 del Reial Decret llei 8/2004, de 5 de novembre (BOE de 10 de novembre), en la redacció donada per la Llei orgànica 7/2007, de 2 de juliol (BOE de 3 de juliol).

Les indemnitzacions establertes en el Reial Decret llei 8/2004 són d'aplicació a:

  1. Els militars espanyols que participin en les operacions de manteniment de la pau, d'assistència humanitària o en unes altres de caràcter internacional que hagin estat aprovades específicament pel Govern a aquests efectes, amb inclusió d'aquells que, dependents del Ministeri de Defensa, formin part de la tripulació dels mitjans de transport en els que es realitzin els desplaçaments.

  2. Els membres de les forces i cossos de seguretat de l’Estat que participin en les operacions esmentades.

  3. El personal al servei de les Administracions Públiques, incloent el contractat a Espanya a títol individual per l'Estat, que es desplau al territori en què es realitzi l'operació per participar en ella o que es trobi destinat en aquest territori.

Precisió: l'article 7 del Reial Decret llei 8/2004, de 5 de novembre, declarava l'exempció en l'IRPF de les quantitats percebudes com a conseqüència de les indemnitzacions a què es refereix aquest Reial Decret llei  8/2004 i la disposició derogatòria primera.2. 16a de la Llei de l'IRPF ha declarat  vigent l'esmentat article 7.