Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2023.

15. Pla d'estalvi a llarg termini

Normativa: Art. 7.ñ) i disposició addicional vint-i-sisena Llei IRPF

Estan exempts els rendiments positius del capital mobiliari procedents de les assegurances de vida, dipòsits i contractes financers a través dels quals s'instrumentin els Plans d'Estalvi a Llarg Termini, a què es refereix la disposició addicional vint-i-sisena de la Llei de l'IRPF, sempre que el contribuent no efectuï disposició alguna del capital resultant del Pla abans de finalitzar el termini de cinc anys des de la seva obertura.

Els Plans d'Estalvi a Llarg Termini  s'examinen amb més deteniment en  el Capítol 5.

Qualsevol disposició de l'esmentat capital o l'incompliment de qualsevol altre requisit dels previstos en la disposició addicional vint-i-sisena de la Llei de l'IRPF abans de la finalització d'aquest termini, determinarà l'obligació d'integrar els rendiments a què es refereix el paràgraf anterior generats durant la vigència del Pla durant el període impositiu en el que es produeixi tal incompliment.

L'exempció només assoleix als rendiments positius del capital mobiliari. Els rendiments negatius que, si escau, s'obtinguin durant la vigència del Pla d'Estalvi a Llarg Termini, inclosos els que poguessin obtenir-se amb motiu de l'extinció del Pla, s'imputaran al període impositiu en què es produeixi aquesta extinció i únicament en la part de l'import total d'aquests rendiments negatius que excedeixi la suma dels rendiments del mateix Pla als que hagués resultat d'aplicació l'exempció.