Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2023.

14. Prestacions per desocupació percebudes en la modalitat de pagament únic

Normativa: Art. 7.n) Llei IRPF

Estan exemptes, sigui quin sigui el seu import, les prestacions per desocupació reconegudes per la respectiva entitat gestora quan es percebin en la modalitat de pagament únic establerta en el Reial decret 1044/1985, de 19 de juny, pel qual es regula l'abonament de la prestació per desocupació en la seva modalitat de pagament únic (BOE de 2 de juliol), sempre que les quantitats percebudes es destinin a les finalitats i en els casos previstos en l'esmentada norma.

Tingui-se en compte que, amb efectes 10 d'octubre de 2015, l'article 34.1 de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom (BOE del 12 de juliol) disposa que es mantindrà el que preveu el Reial decret 1044/1985, de 19 de juny, pel qual s'estableix l'abonament de la prestació per desocupació en la seva modalitat de pagament únic, incloses les modificacions incorporades per normes posteriors, en el que no s'oposi a les regles que en aquest mateix apartat 1 de l'article 34 s'indiquen.

Els supòsits per als quals  es pot sol·licitar el pagament únic per desocupació són:

  • L'inici d'una activitat com a treballador autònoma.

  • La incorporació a una cooperativa, existent o de nova creació, com a soci treballador o de treball de caràcter estable.

  • La constitució d'una societat laboral o la incorporació a una ja existent, com a soci treballador o de treball de caràcter estable.

  • Aportació al capital social d'una societat o entitat mercantil de nova creació o constituïda en un termini màxim de dotze mesos anteriors a l'aportació, sempre que posseeixin el control efectiu de la mateixa, i a exercir en ella una activitat professional, enquadrats en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

Aquesta exempció estarà condicionada al manteniment de l'acció o participació durant el termini de cinc anys, en cas que el contribuent s'hagués integrat en societats laborals o cooperatives de treball associat o hagués realitzat una aportació al capital social d'una entitat mercantil, o al manteniment, durant idèntic termini, de l'activitat, en el cas del treballador autònom.