Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2023.

18. Indemnitzacions satisfetes per les Administracions Públiques per danys personals

Normativa: Art. 7.q) Llei IRPF

Estan exemptes les indemnitzacions satisfetes per les Administracions Publiques per danys personals com a conseqüència del funcionament dels serveis públics, quan vengen establertes d'acord amb el procediment  previst, tant en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques  que regula en els articles  65, 67, 81, 86.5, 91 i 92  les especialitats pròpies del procediment de responsabilitat patrimonial com en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que, en concret, destina el seu capítol IV,  articles 32 a 37, tots dos inclosos a la regulació  del règim de  la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques quant als seus principis, responsabilitat concurrent, abast de la indemnització, responsabilitat de Dret Privat, exigència de la responsabilitat patrimonial de les autoritats i del personal al servei de les Administracions Públiques i responsabilitat penal.

Nota: la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE de 2 d'octubre) i Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (BOE de 2 d'octubre), va derogar, amb efectes de 2 d'octubre de 2016, el Reial decret 429/1993, de 26 de març. pel qual s'aprova el Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial.

Important: els interessos indemnitzatoris pel retard en el pagament corresponents a una indemnització exempta es troben també exempts d'acord amb el que disposa l'article 7 de la Llei de l'IRPF. La raó és que els interessos fixats, quant obligació accessòria, han de tenir la mateixa consideració que el concepte principal del que derivin i qualificar-se, en aquests supòsits, com a guany patrimonial exempta. Vegeu sobre això la Resolució del Tribunal Economicoadministratiu Central (TEAC), de 10 de maig de 2018, Reclamació número 00/05260/2017, recaiguda en recurs extraordinari d'alçada per a la unificació de criteri.