Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2023.

9. Prestacions públiques per acolliment de persones amb discapacitat, majors de 65 anys o menors

Normativa: Art. 7.i) Llei IRPF

Estan exemptes les prestacions econòmiques percebudes d'institucions públiques amb motiu de l'acolliment de persones amb discapacitat, majors de 65 anys o menors, sigui en la modalitat simple, permanent o preadoptiu o els equivalents previstos en els ordenaments de les Comunitats Autònomes, inclòs l'acolliment en l'execució de la mesura judicial de convivència del menor amb persona o família previst en la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors.

Tingui-se en compte que la Llei 26/2015, de 28 de juliol, per la qual es modifica el sistema de protecció a la infància i a l'adolescència (BOE de 29 de juliol) va modificar, amb efectes des del 18 d'agost de 2015, l'article 173 bis del Codi civil que regula les modalitats d'acolliment familiar. Actualment són: acolliment familiar d'urgència, acolliment familiar temporal i acolliment familiar permanent.

A més, conforme a la disposició addicional segona d'aquesta Llei 26/2015 "totes les referències que en les lleis i altres disposicions es realitzessin a l'acolliment preadoptiu hauran d'entendre's fetes a la delegació de guarda per a la convivència preadoptiva prevista en l'article 176 bis del Codi civil. Les que es realitzessin a l'acolliment simple hauran d'entendre's fetes a l'acolliment familiar temporal previst en l'article 173 bis del Codi civil; i quan el fossin a les Entitats col·laboradores d'adopció internacional s'entendran fetes als organismes acreditats per a l'adopció internacional".

Igualment estan exemptes els ajuts econòmics atorgats per institucions públiques a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100 o majors de 65 anys per finançar la seva estada en residències o centres de dia , sempre que la resta de les seves rendes no excedeixin el doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM ), que per a l'exercici 2023 ascendeix a 16.800 euros (8.400 x 2).

L'"indicador públic de renda d'efectes múltiples" (IPREM ) per a 2023 queda fixat en 8.400 euros, d'acord amb el que ha establert per la disposició addicional norantena de la Llei  31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2023 (BOE de 24 de desembre).