Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2023.

5. Indemnitzacions per acomiadament o cessament del treballador

Normativa: Arts. 7.e) Llei IRPF ; 1 i 73 del Reglament IRPF

Important: en tots els casos, el gaudi d'aquesta exempció està condicionat a la real i efectiva desvinculació del treballador amb l'empresa. Es presumirà, llevat que hi hagi una prova en contra, que no es dona aquesta desvinculació quan durant els tres anys següents a l'acomiadament o cessament el treballador torni a prestar serveis a la mateixa empresa o a una altra vinculada a aquella, en els termes previstos en l'article 18 de la Llei de l'impost sobre Societats, sempre que en el cas en què la vinculació es defineixi en funció de la relació dels socis o partícips amb l'entitat, la participació sigui igual o superior al 25 per 100 (Art. 1 Reglament IRPF ).

Precisions

 • L'article 1 del Reglament de l'IRPF no circumscriu la presumpció de desvinculació al caràcter o naturalesa de la relació, tant passada com futura, sinó que es refereix de manera genèrica a la circumstància de què el treballador "torni a prestar serveis" a la mateixa empresa o a una altra vinculada a aquella, resultant per això indiferent que la nova prestació de serveis s'emmarqui en una relació laboral, comú o especial, o en una relació de caràcter empresarial o professional. Per tant, en res no afecta que l'anterior relació que s'extingeix i per la qual es percep la indemnització, sigui de caràcter laboral i la posterior que mantingui el treballador amb l'empresa el sigui de caràcter mercantil.

 • Per a l'aplicació de la presumpció de l'article 1 de Reglament n'hi ha prou que durant els tres anys següents al seu acomiadament o cessament el treballador torni a prestar serveis a la mateixa empresa o a una altra empresa vinculada a aquella en els termes de l'esmentat precepte, sense que sigui necessària l'apreciació d'una finalitat fraudulenta en la nova prestació de serveis. En conseqüència, la inexistència d'ànim defraudatori en la nova relació amb la mateixa empresa o una altra vinculada, no comporta l'aplicació automàtica de l'exempció establerta en l'article 7.e) de la Llei d'IRPF (Resolució del TEAC de 22/04/2021, Reclamació número 00/02016 /2020, recaiguda en recurs extraordinari d'alçada per a la unificació de criteri).

 • A l'efecte de gaudir de l'exempció, la “real efectiva desvinculació del treballador amb l'empresa ”comporta que, després del seu acomiadament o cessament, no torni a prestar serveis a l'empresa que, directament o indirectament, guardin relació amb les responsabilitats anteriors assumides, corresponent la prova de tals circumstàncies a qui fora treballador de la mateixa, d'acord amb el criteri interpretatiu fixat en la Sentència del Tribunal Suprem número 276/2022, de 4 de març, de la Secció Segona de la Sala del Contenciós - Administratiu (ROJ: STS 986/2022).

 1. A) Quantia exempta: Límits
 2. B) Supòsits que no es consideren emparats per l'exempció
 3. C) Indemnitzacions exemptes derivades d'acomiadaments qualificats d'improcedents
 4. D) Indemnitzacions exemptes derivades d'extinció del contracte per voluntat del treballador (cessament)
 5. E) Indemnitzacions exemptes derivades d'acomiadaments col·lectius per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o per força major
 6. F) Indemnitzacions exemptes derivades de l'extinció de la relació laboral per defunció, jubilació o incapacitat de l'empresari o per extinció de la personalitat jurídica del contractant
 7. G) Indemnitzacions exemptes derivades de l'extinció del contracte de treball per causes objectives
 8. H) Indemnitzacions exemptes derivades de l'extinció de relacions laborals especials
 9. Quadre resum