Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2023.

26. Ingrés mínim vital, renda mínima d'inserció i ajuts víctimes de delictes violents i de violència de gènere

Normativa: Art. 7.y) Llei IRPF

Estan exemptes:

 • La prestació de la Seguretat Social de l'Ingrés Mínim Vital  regulada en la Llei 19/2021, de 20 de desembre.

  Precisió: tingui-se en compte que la Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s'estableix l'ingrés mínim vital, que va entrar en vigor l'1 de gener de 2022, prové de la tramitació com projecte de llei del Reial Decret llei 20/2020, de 29 de maig, i el substitueix.

  Complement d'ajuda a la infància per a beneficiaris de l'ingrés mínim vital

  L'article 11.6 de la Llei 19/2021 estableix un complement d'ajuda per a la infància per a aquelles unitats de convivència que incloguin menors d'edat entre els seus membres i ingressos comptables dels quals l'any immediatament anterior al de la sol·licitud, siguin inferiors al 300 per 100 de la renda garantida i no superin el 150 per 100 del límit de patrimoni establert per a l'ingrés mínim vital.

  Aquest complement consisteix en una quantia mensual per cada menor d'edat membre de la unitat de convivència, que varia en funció de l'edat complerta pel menor el dia 1 de gener del corresponent exercici, conforme als següents trams:

  • Menors de tres anys: 100 euros.
  • Majors de tres anys i menors de sis anys: 70 euros.
  • Majors de sis anys i menors de 18 anys: 50 euros

  Quant a la percepció del complement d'ajuda per a la infància cal distingir:

  1. Unitats de convivència que siguin beneficiàries de la prestació de l'ingrés mínim vital. Per a elles el complement és una quantia que s'afegeix, si escau, a l'import que correspongui en aplicació de l'article 13. 1 de la Llei 19/2021 i que es calcula per diferència entre la renda garantida corresponent i els ingressos de la persona beneficiària o dels membres de la unitat de convivència de l'exercici anterior. Encara que sigui un import que suposa una quantia fixa i independent de l'anterior té naturalesa de prestació d'ingrés mínim vital,

  2. Unitats de convivència que NO siguin beneficiàries de la prestació de l'ingrés mínim vital, però compleixin els requisits per tenir dret al complement, això és, que els seus ingressos no superin el 300 per 100 de la renda garantida i el seu patrimoni sigui inferior al 150 per 100 del límit de patrimoni establert per a l'ingrés mínim vital. També en aquest cas té naturalesa de prestació d'ingrés mínim vital.

  El complement d'ajuda per a la infància substitueix, a més, a l'assignació per fill o menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33 per 100, que es regulava en el Capítol I del títol VI del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

 • Les prestacions econòmiques establertes per les Comunitats Autònomes en concepte de renda mínima d'inserció per garantir recursos econòmics de subsistència a les persones que manquin d'ells, així com els altres ajuts establertes per aquestes o per entitats locals per atendre, conforme a la seva normativa, a col·lectius en risc d'exclusió social, situacions d'emergència social, necessitats habitacionals de persones sense recursos o necessitats d'alimentació, escolarització i altres necessitats bàsiques de menors o persones amb discapacitat quan ells o persones a càrrec seu, manquin de mitjans econòmics suficients.

  Límit conjunt: en tots aquests casos (ingrés mínim vital, en què estigui, inclòs, si escau, el complement d'ajuda per a la infància; i les prestacions econòmiques que es relacionen en el segon punt, recollit amb anterioritat) l'exempció assoleix fins a un import màxim anual conjunt d'1,5 vegades l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (per a l'any 2023 l'import màxim és de 12.600 euros ).

  La quantia anual de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM) és de 8.400 euros, d'acord amb el que preveu la disposició addicional norantena de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2023. (BOE de 24 de desembre).

 • Així mateix els ajuts concedits a les víctimes de delictes violents a què es refereix la Llei 35/1995, d'11 de desembre, d'ajuts i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual, i els ajuts previstos en la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Genero, i altres ajuts públiques satisfetes a víctimes de violència de gènere per tal condició.