Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2023.

24. Rendiments del treball derivats de les prestacions obtingudes en forma de renda per les persones amb discapacitat corresponents a les aportacions als sistemes de previsió social i aportacions a patrimonis protegits

Normativa: Art. 7.w) Llei IRPF

Estan exempts els rendiments del treball derivats de les prestacions obtingudes en forma de renda per les persones amb discapacitat corresponents a les aportacions als sistemes de previsió social a les que es refereix l'article 53 de la Llei de l'IRPF, fins a un import màxim anual de tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (per a l'any 2023 aquesta quantia és el resultat de 8.400 x 3 = 25.200 euros).

La quantia anual de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM) és de 8.400 euros, d'acord amb el que preveu la disposició addicional norantena de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2023 (BOE de 24 de desembre).

Igualment estan exempts, amb el mateix límit que l'assenyalat en el paràgraf anterior, els rendiments del treball derivats de les aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat a què es refereix la disposició addicional divuitena de la Llei de l'IRPF.

Vegeu sobre això en el capítol 3 d'aquest Manual el quadre sobre "Aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat" en el que s'estableix qui pot ser beneficiari i aportante amb dret a reducció, el tractament fiscal aplicable en cada cas i la data d'adquisició i valoració de béns i drets aportats.

Precisions:

Es declara l'exempció d'aquests rendiments de treball  sempre que tals prestacions derivin d'aportacions realitzades a plans de pensions constituïts a favor de persones amb un grau de  discapacitat física o sensorial igual o superior al 65 per 100, psíquic igual o superior al 33 per  100 o amb una incapacitat declarada judicialment. Si en el moment de percebre la prestació té reconegut un grau de discapacitat psíquica inferior al 33 per 100, encara que les aportacions al pla de pensions s'hagin realitzat sota el règim especial, no resultarà d'aplicació l'exempció.

Així mateix, ha de tenir-se en compte que no es podran acollir a aquesta exempció les prestacions que derivin d'aportacions realitzades a plans de pensions conforme al règim general, encara que el contribuent tingui reconeguda una incapacitat. En aquest sentit, els drets consolidats o econòmics generats amb aportacions realitzades a plans de pensions del règim general en cap cas poden acollir-se al règim especial previst per a plans de pensions a favor de persones amb discapacitat, ja que l'opció del règim especial ha de ser prèvia a la realització d'aportacions. 

L'exempció assoleix als rendiments del treball derivats de les prestacions obtingudes en forma de renda per les persones amb discapacitat corresponents no només als patrimonis protegits constituïts a l'empara de la Llei 41/2003, de 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi civil, de la Llei d'Enjudiciament Civil i de la normativa tributària sinó també als constituïts conforme a les lleis autonòmiques que regulin aquesta figura amb la mateixa finalitat en les diferents Comunitats Autònomes amb competències constitucionals per a regular el seu propi dret civil, foral o especial, en aquesta matèria.

Així mateix, com a conseqüència de la introducció per la Llei 13/2023, de 24 de maig (BOE de 25 de maig) de la disposició addicional tercera en la Llei 41/2003, de 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi civil, de la Llei d'Enjudiciament Civil i de la normativa tributària amb aquesta finalitat, l'exempció assoleix als rendiments del treball derivats de les aportacions a patrimonis protegits constituïts tant a l'empara de l'esmentada Llei 41/2003 com conforme a les lleis autonòmiques que regulin aquesta figura amb la mateixa finalitat en les diferents Comunitats Autònomes amb competències constitucionals per a regular el seu propi dret civil, foral o especial, en aquesta matèria.

A més, en la nova disposició addicional tercera introduïda en la Llei 41/2003 s'estableix la presumpció de què la persona amb discapacitat a benefici del qual es constitueix el patrimoni protegit és el titular dels béns i drets que integren aquest patrimoni i que les aportacions realitzades al mateix per persones diferents d'aquest titular constitueixen transmissions a aquest a títol lucratiu.

Important: des de l'1 de gener de 2015 el límit d'exempció va deixar de ser conjunt i s'aplica de forma individual i separada per a cadascun dels dos rendiments anteriors.