Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Disposició anticipada dels béns o drets aportats

Normativa: Art. 54. 5 Llei IRPF

Els béns i drets aportats al patrimoni protegit de les persones amb discapacitat no poden ser objecte de disposició durant el període impositiu en què es realitza l'aportació o en els quatre següents.

La despesa de diners i el consum de béns fungibles integrats en el patrimoni protegit, quan es facin per atendre les necessitats vitals de la persona beneficiària, no ha de considerar-se com disposició de béns o drets a l'efecte del requisit de manteniment de les aportacions realitzades durant els quatre anys següents a l'exercici de la seva aportació, establert en l'article 54.5 de la Llei de l'IRPF.

L'incompliment d'aquest requisit, tret dels casos de defunció del titular del patrimoni protegit, del aportante o dels treballadors a què es refereix l'actual article 37.2 de la LIS, comporta les següents obligacions fiscals que a continuació es comenten:

a) Obligacions per al aportante contribuent de l'IRPF.

El aportante haurà de reposar les reduccions en la base imposable practicades indegudament mitjançant la presentació de l'oportuna autoliquidació complementària amb inclusió dels interessos de demora que siguin procedents, en el termini que mitjança entre la data en què es produeixi la disposició i la finalització del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es realitzi aquesta disposició.

b) Obligacions per al titular del patrimoni protegit.

El titular del patrimoni protegit que va rebre l'aportació, haurà d'integrar en la base imposable la part de l'aportació rebuda que hagués deixat d'integrar durant el període impositiu en què va rebre l'aportació per aplicació de l'exempció regulada en l'article 7.w) de la Llei de l'IRPF, mitjançant la presentació de l'oportuna autoliquidació complementària amb inclusió dels interessos de demora que siguin procedents, en el termini que mitjanci entre la data en què es produeixi la disposició i la finalització del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es realitzi aquesta disposició.

Les aportacions realitzades al patrimoni protegit de persones amb discapacitat tenen la consideració per a la persona amb discapacitat de rendiment de treball, però es beneficien de l'exempció regulada en l'article 7.w) de la Llei de l'IRPF que assoleix un import anual màxim conjunt de tres vegades l'IPREM.

En els casos en què l'aportació s'hagués realitzat al patrimoni protegit dels parents, cònjuges o persones a càrrec dels treballadors en règim de tutela o acolliment, per un contribuent de l'impost sobre societats, l'obligació de regularitzar descrita en l'apartat anterior haurà de ser complerta per aquest treballador.

El treballador titular del patrimoni protegit està obligat a comunicar al seu ocupador aportante les disposicions anticipades que s'hagin realitzat durant el període impositiu.

En els casos en què la disposició s'hagués efectuat en el patrimoni protegit dels parents, cònjuges o persones a càrrec dels treballadors en règim de tutela o acolliment, l'esmentada comunicació també haurà d'efectuar-la aquest treballador.