Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per al pare o mare de família monoparental i, si escau, amb ascendents majors de 75 anys

(Arts. 13 i 4; i disposició transitòria segona Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía)

Quantia de la deducció

100 euros  per a contribuents que siguin pares o mares de família monoparental en la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

Té la consideració de família monoparental, a l'efecte de la deducció, la formada pel  pare  o la mare i tots els fills que convisquin amb un o un altre  i que reuneixin algun dels següents requisits:

  • Fills menors d'edat, a excepció dels que, amb el consentiment dels pares, visquin independents d'aquests.

  • Fills majors d'edat que abans de l'1 de gener de 2022 haguessin estat declarats judicialment incapacitats, subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.

  • Fills majors d'edat amb discapacitat als qui, per resolució judicial, assistiu un curador.

Requisit per a l'aplicació de la deducció

Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, caselles  [0435] i [0460] de la declaració, no superi  les següents quantitats:

  • 80.000 euros  en tributació individual.

  • 100.000 euros  en tributació conjunta.

Altres condicions d'aplicació

Quan diversos contribuents tinguin dret a l'aplicació de l'increment per ascendents d'aquesta deducció, s'estarà a les regles de prorrateig, convivència i altres límits previstos en la normativa estatal de  l' IRPF.