Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per naixement o adopció d'un fill amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%

(Art. 110-3 Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Aragón en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre)

Quantia de la deducció

200 euros  per cada fill nascut o adoptat durant el període impositiu.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • Que es tracti del naixement o l'adopció d'un  fill amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

    El grau de discapacitat haurà d'estar referit a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre) i reconegut mitjançant resolució expedida per l'òrgan competent en matèria de serveis socials.

  • Quan els fills que donin dret a la deducció  convisquin amb més d'un contribuent, l'import de la deducció es prorratejarà  per parts iguals.

Compatibilitat

Aquesta deducció és  compatible amb les deduccions “Per naixement o adopció del tercer fill o successius” i “Per adopció internacional de nens”.

D'altra banda, és incompatible amb la deducció “Per naixement o adopció del primer i/o segon fill en poblacions de menys de 10.000 habitants”.