Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per contribuents amb discapacitat i majors de 65 anys

(Disposició addicional quarta. Quatre Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 d'abril)

Quantia de la deducció

  • 360 euros  per cada contribuent amb un grau de  discapacitat igual o superior al 33%.

  • 144 euros  per cada contribuent  major de 65 anys.

    Ambdues quanties són compatibles entre si.

  • La determinació de les circumstàncies personals i familiars que hagin de tenir-se en compte per a l'aplicació d'aquesta deducció es realitzarà tenint en compte la  situació existent en la data de meritació de l'impost  (normalment, el 31 de desembre).

Condicions per a l'aplicació la deducció

Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració corresponent a l'exercici en què s'origina el dret a la deducció  no sigui superior a :

  • 42.900 euros en tributació individual.

  • 57.200 euros en tributació conjunta.