Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per familiars dependents amb discapacitat

(Disposició addicional quarta. Quinze Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 d'abril)

Quantia de la deducció

600 euros per cada ascendent o descendent amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, que generi el dret a l'aplicació del mínim per discapacitat.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració corresponent a l'exercici en què s'origina el dret a la deducció, no sigui superior a :

    • 42.900 euros en tributació individual.

    • 57.200 euros en tributació conjunta.

  • Quan diversos contribuents tinguin dret a l'aplicació de la deducció prevista en aquest article, s'estarà a les regles del prorrateig, convivència i altres límits previstos en la normativa estatal de l'IRPF.