Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per a famílies monoparentals

(Disposició addicional quarta. Sis Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 d'abril)

Quantia de la deducció

120 euros per al contribuent que tingui a càrrec seu descendents, sempre que no convisqui amb qualsevol altra persona diferent dels esmentats descendents, llevat que es tracti d'ascendents que generin el dret a l'aplicació del mínim per ascendents.

Condicions i altres requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Es consideraran descendents  als efectes d'aquesta deducció:

  1. Els fills menors d'edat, tant per relació de paternitat com d'adopció, sempre que  convisquin amb el contribuent i no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes,  superiors a 8.000 euros.

  2. Els fills majors d'edat amb discapacitat, tant per relació de paternitat com d'adopció,  sempre que convisquin amb el contribuent i no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes,  superiors a 8.000 euros.

  3. Els descendents a què es refereixen les lletres a i b anteriors que, sense conviure amb el contribuent, depenguin econòmicament d'ell i estiguin internats en centres especialitzats.

  S'assimilaran a descendents aquelles persones vinculades al contribuent per raó de tutela i acolliment, en els termes previstos en la legislació vigent.

 • En cas de convivència amb descendents que no donin dret a deducció, no es perdrà el dret a la mateixa sempre que les rendes anuals del descendent, excloses les exemptes, no siguin superiors a 8.000 euros.

 • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració corresponent a l'exercici en què s'origina el dret a la deducció, no sigui superior a :

  • 42.900 euros en tributació individual.

  • 57.200 euros en tributació conjunta.

 • Quan durant el període impositiu es dugui a terme una alteració de la situació familiar per qualsevol causa, a l'efecte d'aplicació de la deducció, s'entendrà que ha existit convivència quan tal situació s'hagi produït  durant com a mínim 183 dies a l'any.