Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per despeses de malaltia per a residents en la illa de La Palma

(Disposició addicional primera. Quatre Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret-legislatiu 1/2009, de 21 d'abril)

Quantia de la deducció

El 35% de les següents despeses abonades en l'exercici pels contribuents residents en la Illa de la Palma:

 • Despeses i honoraris professionals abonats durant el període impositiu  per la prestació de serveis realitzada pels qui tinguin la condició de professionals metges o sanitaris, excepte farmacèutics, conforme al que disposen els articles 2 i 3 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries, & per motiu de la prevenció, diagnòstic i tractament de malalties, salut dental, embaràs i naixement de fills, accidents i invalidesa, tant propis com de les persones que s'incloguin en el mínim familiar.

 • Despeses en l'adquisició d'aparells i complements, incloses les ulleres graduades i les lentilles, que per les seves característiques objectives només puguin destinar-se a suplir les deficiències físiques de les persones.

Límits màxims de la deducció

 • Aquesta deducció tindrà un límit anual de:

  • 500 euros en tributació individual.

  • 700 euros en tributació conjunta.

 • Aquests límits s'incrementaran en 100 euros en tributació individual quan el contribuent sigui una persona amb discapacitat i acrediteu un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Només podran beneficiar-se d'aquesta deducció els contribuents amb residència habitual l'any 2022 en la illa de La Palma que tinguin dret a aplicar la deducció pel mínim personal, familiar i per discapacitat, previst en la disposició addicional primera.Un del Text refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret-legislatiu 1/2009, de 21 d'abril, per concórrer alguna de les següents situacions :

  1. Que hagin estat desallotjats de forma definitiva dels immobles on residien, per haver quedat destruïts, inhabitables o inaccessibles com a conseqüència de l'erupció volcànica iniciada el 19 de setembre de 2021.

  2. Que els immobles on s'ubicaven els seus llocs de treball o els seus mitjans de subsistència, hagin estat destruïts, inhabitables o inaccessibles com a conseqüència de l'erupció volcànica iniciada el 19 de setembre de 2021.

 • La base conjunta d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats justificades amb factura i satisfetes,  mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, a les persones o entitats que prestin els serveis.

 • La factura haurà de complir totes les condicions establertes en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. La factura rebuda pel contribuent haurà de conservar-se durant el termini de prescripció.

Incompatibilitat

La deducció general "Per despeses de malaltia" de l'article 16 ter del Text Refós i aquesta deducció són incompatibles respecte del mateix contribuent, de manera que aquells contribuents amb residència habitual a La Palma el 2022 que tinguin dret a aplicar la deducció per mínim personal, familiar i per discapacitat, aplicaran la nova deducció sobre totes les quantitats satisfetes per despeses de malaltia durant l'exercici.

En ser deduccions diferents, en la declaració conjunta seran compatibles entre si sempre que siguin generades per diferent contribuent. És a dir, si un dels contribuents compleix els requisits per aplicar la deducció corresponent a La Palma aplicarà la nova deducció mentre que l'altre contribuent aplicarà la deducció prevista en l'article 16 ter del text refós.

Àmbit temporal per a l'aplicació de la deducció

Aquesta deducció és aplicable exclusivament en els exercicis 2021 i 2022. Per això, aquest és l'últim exercici en què serà aplicable aquesta deducció.