Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per atenció de familiars

(Art. 2.2 Text Refós de la Llei de Mesures Fiscals en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 62/2008, de 19 de juny, per la Comunitat Autònoma de Cantabria)

Quantia de la deducció

150 euros per cadascun dels següents familiars, ja sigui el parentesc per consanguinitat o per afinitat:

  • Descendent menor de 3 anys.

  • Ascendent major de 70 anys.

  • Ascendent, descendent, cònjuge o germà amb un grau de discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 65%  d'acord amb el barem a què es refereix l'article 354 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre (BOE  de 31 d'octubre).

Per descendent menor de 3 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, serà procedent aplicar una deducció de 100 euros per descendent i d'altres 100 euros per discapacitat. De forma anàloga cap ser procedent amb els ascendents.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  • Que l'ascendent, descendent, cònjuge o germà  convisqui més de 183 dies de l'any natural amb el contribuentS'exceptua del compliment d'aquest requisit als  menors de tres anys.

  • Que el descendent o ascendent no tingui rendes brutes anuals superiors a 6.000 euros. En els supòsits de discapacitat d'ascendent, descendent, cònjuge o germà el límit serà d'1,5 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM).