Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per a famílies monoparentals

(Art. 2.9 Text Refós de la Llei de Mesures Fiscals en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 62/2008, de 19 de juny, per la Comunitat Autònoma de Cantabria)

Quantia de la deducció

300 euros anuals per al titular de la família monoparental.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció:

  • En els casos de separació legal o quan no existís vincle matrimonial, tindrà la consideració de família monoparental la formada per la mare o el pare i els fills que convisquin amb una o un altre i que reuneixin algun dels següents requisits :

    1. Fills menors d'edat , a excepció dels que, amb el consentiment dels pares, visquin independents d'aquests.

    2. Fills majors d'edat que abans de l'1 de gener de 2022 haguessin estat declarats judicialment incapacitats, subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabiliteu a.

    3. Fills majors d'edat per als quals s'hagi declarat judicialment la curatela representativa.

  • Que la suma de base liquidable general i la base liquidable de l'estalvi, suma de les caselles [0500] i [0510] de la declaració, minorat en el mínim personal i familiar, casella [0520], sigui inferior a 31.485 euros.