Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per acolliment no remunerat de majors de 65 anys o amb discapacitat

(Art. 8 Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castella-la Mancha, de Mesures Tributàries)

Quantia de la deducció

600 euros per cada persona major de 65 anys o amb un grau de discapacitat acreditat igual o superior al 33%, que convisqui amb el contribuent durant més de 183 dies a l'any en règim d'acolliment sense contraprestació, quan per això no hagin obtingut ajuts o subvencions de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que l'acolliment no doni lloc a l'obtenció d'ajuts o subvencions de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha.

 • No es podrà practicar aquesta deducció, en el supòsit d'acolliment de majors de 65 anys, quan l'acollit estigui lligat al contribuent per un vincle de parentesc de consanguinitat o d'afinitat fins al quart grau inclòs.

 • Quan la persona acollida generi el dret a la deducció per a més d'un contribuent simultàniament, l'import de la mateixa es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells si optessin per tributació individual.

 • Per a l'aplicació de la deducció serà necessari que es compleixin els següents requisits :

  1. Que la suma de la base imposable general i la de l'estalvi del contribuent, caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi :

   • 12.500 euros en tributació individual.

   • 25.000 euros en tributació conjunta.

    En el cas de matrimonis o unions de fet es prorrateja l'import de la deducció per parts iguals en la declaració individual de cadascun d'ells, encara que només un dels cònjuges o membres de la parella de fet tingui una base imposable que no superi la quantia de 12.500 euros, o un d'ells no presenti declaració.

  2. Que s'acrediti, per la conselleria competent en la matèria, que ni el contribuent ni la persona acollida han rebut ajuts de l'Administració de la Junta de Comunitats de Castilla-La Mancha vinculades amb l'acolliment.