Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per discapacitat del contribuent

(Art. 4 i 13 Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha, de Mesures Tributàries)

Quantia de la deducció

300 euros per cada contribuent  que tingui un  grau de discapacitat  acreditat  igual o superior al 65%  i tinguin dret a l'aplicació del mínim per discapacitat del contribuent.

Requisits de la deducció

  • Que la suma de la base imposable general i la de l'estalvi del contribuent, caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi :

    • 27.000 euros en tributació individual.

    • 36.000 euros en tributació conjunta.

  • Per a l'aplicació d'aquestes deduccions es tindran en compte les normes per a l'aplicació del mínim per contribuent i discapacitat contingudes en la Llei de l'IRPF.

Incompatibilitat

Aquesta deducció és incompatible amb la deducció per discapacitat d'ascendent o descendent respecte d'una mateixa persona.

En conseqüència, els descendents amb discapacitat que integrin la unitat familiar generaran dret en tributació conjunta a l'aplicació de la deducció per discapacitat de descendents i no a la deducció per discapacitat del contribuent.

En els supòsits en els que el contribuent sigui una persona major de 75 anys amb un grau de discapacitat acreditat igual o superior al 65 per cent, s'aplicarà aquesta deducció i no l'establerta “Per a contribuents majors de 75 anys”.