Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per família nombrosa

(Art. 2 i 13 Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha, de Mesures Tributàries)

Quanties de la deducció

 • En general:

  • 200 euros, quan es tracti de família nombrosa de categoria general.

  • 400 euros, quan es tracti de família nombrosa de categoria especial.

 • Quan algun dels cònjuges o descendents, a què sigui d'aplicació el mínim personal i familiar de l'IRPF, teniu un grau de discapacitat igual o superior al 65% i generin el dret a l'aplicació del mínim per discapacitat, la deducció serà:

  • 300 euros, quan es tracti de família nombrosa de categoria general.

  • 900 euros, quan es tracti de família nombrosa de categoria especial.

Requisits i altres condicions

 • El contribuent ha de tenir reconeguda la condició de família nombrosa, de conformitat amb el que estableix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses, en la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

 • Que la suma de la base imposable general i la de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] del contribuent no superi :

  • 27.000 euros en tributació individual.

  • 36.000 euros en tributació conjunta.

 • Per a l'aplicació d'aquesta deducció es tindran en compte les normes per a l'aplicació del mínim per descendents, i discapacitat contingudes en la Llei de l'IRPF.

  No obstant això, quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció respecte dels mateixos descendents i algun d'ells no compleixi el requisit anterior (això és, quan la suma de la base imposable general i la de l'estalvi, sigui superior a 27.000 euros en tributació individual o a 36.000 euros en tributació conjunta), l'import de la deducció per als altres contribuents quedarà reduït a la proporció que resulti de l'aplicació de les normes per al prorrateig del mínim per descendents.

Incompatibilitat

Aquesta deducció és incompatible amb la deducció “Per arrendament d'habitatge habitual per famílies nombroses”.