Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per lloguer de l'habitatge habitual

(Art. 1r.1 Llei 31/2002, de 30 de desembre, de Mesures fiscals i administratives, de la Comunitat Autònoma de Catalunya)

Quanties i límits màxims de la deducció

A. En general

 • El 10%  de les quantitats satisfetes durant el període impositiu en concepte de lloguer de l'habitatge habitual, quan el contribuent tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

  En el cas de matrimonis en règim econòmic de guanys, i en cas que l'arrendament de l'habitatge habitual només estigui a nom d'un dels consorts, només el consort que figuri en el contracte d'arrendament té dret a la deducció per lloguer de l'habitatge habitual quan compleixi els requisits exigits.

 • El límit màxim serà de  300 euros anuals, sempre que es compleixen els requisits que s'indiquen en l'apartat"Requisits per a l'aplicació de la deducció".

B. Per a famílies nombroses i monoparentals

 • El 10% de les quantitats satisfetes durant el període impositiu en concepte de lloguer de l'habitatge habitual, sempre que en la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre) el contribuent pertanyi a una família nombrosa o monoparental. 

 • El límit màxim serà de 600 euros anuals, sempre que es compleixi els requisits que s'indiquen en l'apartat"Requisits per a l'aplicació de la deducció".

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi del contribuent menys el mínim personal i familiar, suma de les caselles [0435] i [0460] menys l'import de la casella [0520] de la declaració, no superi les següents quanties:

  • 20.000 euros en tributació individual.

  • 30.000 euros en tributació conjunta.

 • Que les quantitats satisfetes en concepte de lloguer excedeixin el 10% dels rendiments nets del contribuent.

Altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Aquesta deducció només pot aplicar-se una vegada, independentment del fet que en un mateix contribuent puguin concórrer més d'una circumstància de les establertes en primer punt de la lletra A ("En general ") de l'apartat “Quanties i límits màxims de la deducció.

 • Un mateix habitatge no pot donar lloc a l'aplicació d'una deducció superior a 600 euros. D'acord amb això, si per un mateix habitatge té dret a la deducció més d'un contribuent, cadascun d'ells podrà aplicar en la seva declaració l'import que s'obtingui de dividir la quantitat resultant de l'aplicació del 10% de la despesa total o el límit màxim de 600 euros, si escau, pel nombre de declarants amb dret a la deducció.

 • L'aplicació d'aquesta deducció està condicionada a la justificació documental adequat i suficient dels pressupostos de fet i dels requisits que determinen la seva aplicabilitat.