Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per arrendament d'habitatge habitual

(Arts. 9, 12 bis i 13 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 10 d'abril)

Quanties i límits màxims de la deducció

 • El 5% de les quantitats satisfetes pel contribuent durant el període impositiu en concepte de lloguer del seu habitatge habitual, amb el límit de 300 euros anuals.

 • El 10% de les quantitats satisfetes pel contribuent durant el període impositiu en cas de lloguer d'habitatge habitual en el medi rural, amb el límit de 400 euros anuals.

  Tindrà la consideració d'habitatge en el medi rural aquella que es trobi en municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que concorri en el contribuent alguna de les següents circumstàncies :

  1. Que tingui en la data de la meritació de l'impost menys de 36 anys complerts. En cas de tributació conjunta, el requisit de l'edat haurà de complir-ho, com a mínim, un dels cònjuges, o, si escau, el pare o la mare.

  2. Que formi part d'una família que tingui la consideració legal de nombrosa.

  3. Que pateixi una discapacitat física, psíquica o sensorial, sempre que tingui la consideració legal de persona amb discapacitat amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, d'acord amb el barem a què es refereix l'article 354 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre (BOE de 31 d'octubre).

   No obstant això, es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65%, quan es tracti de persones o que hagin estat declarades judicialment, encara que no assoleixi aquest grau.

 • Que es tracti de l'arrendament de l'habitatge habitual del contribuent, ocupada efectivament pel mateix i localitzada dins el territori de la Comunitat Autònoma d'Extremadura.

 • Que s'hagi satisfet per l'arrendament i, si escau, per les seves pròrrogues l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats o, si escau, s'hagi presentada autoliquidació per l'esmentat impost.

 • Que s'hagi constituït el dipòsit obligatori en concepte de fiança al que es refereix la Llei d'arrendament urbans a favor de la Comunitat Autònoma d'Extremadura de conformitat amb el que estableix la Llei 3/2001, de 26 d'abril, de la Qualitat, Promoció i Accés a l'habitatge d'Extremadura.

 • Que el contribuent no tingui dret durant el mateix període impositiu a deducció alguna per inversió en habitatge habitual .

 • Que ni el contribuent ni cap dels membres de la seva unitat familiar siguin titulars del ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi d'un altre habitatge situat a menys de 75 quilòmetres de l'habitatge arrendat .

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi (caselles [0435] i [0460] de la declaració) no sigui superior a les següents quantitats:

  1. En general:

   • 19.000 euros en tributació individual.

   • 24.000 euros en tributació conjunta.

  2. En cas que el contribuent resideixi habitualment en municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants (en aquest supòsit, si el contribuent pertany a una família nombrosa, no existirà cap límit):

   • 28.000 euros en tributació individual.

   • 45.000 euros en tributació conjunta.

   En cas de matrimoni, aquest límit de 45.000 euros s'aplicarà sempre que com a mínim un dels cònjuges hagués tingut la seva residència habitual durant el període impositiu en algun dels municipis o entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants.

  Pot consultar els  municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants en el següent enllaç: "Municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants".

 • Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció respecte dels mateixos béns per a un mateix període impositiu, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

  El prorrateig de la deducció està referit únicament al seu límit màxim.

  En cas de matrimoni, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial, només té dret a la deducció el cònjuge o cònjuges que figurin com arrendataris en el contracte.

 • En cas que només una part de les quantitats satisfetes en l'exercici pel lloguer d'habitatge habitual el sigui per arrendament en el medi rural la deducció aplicable per cadascun dels tipus d'arrendament no podrà excedir el seu propi límit, ni de 400 euros conjuntament, atès que es tracta d'una única deducció amb percentatges i límits incrementats per al supòsit d'arrendament en el medi rural.