Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Autònoma d'Extremadura

Els contribuents que el 2022  hagin tingut la seva residència habitual en el territori de la Comunitat Autònoma d'Extremadura podran aplicar les següents deduccions autonòmiques:

  1. Per atenció de familiars amb discapacitat

    (Arts. 5, 12 bis i 13 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 10 d'abril)

  2. Per arrendament d'habitatge habitual

    (Arts. 9, 12 bis i 13 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 10 d'abril)