Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per atenció de familiars amb discapacitat

(Arts. 5, 12 bis i 13 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 10 d'abril)

Quantia de la deducció

Per cada ascendent o descendent amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 o que estigui judicialment incapacitat:

 • 150 euros, amb caràcter general.

  El grau de discapacitat o la incapacitació seran reconegudes o declarades per l'òrgan administratiu o judicial competent, d'acord amb la normativa aplicable.

 • 220 euros si l'ascendent o descendent amb discapacitat ha estat avaluat pels serveis socials i se li ha reconegut el dret a una ajuda a la dependència, però que a 31 de desembre encara no la percep efectivament.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que l'ascendent o descendent amb discapacitat convisqui de forma ininterrompuda amb el contribuent com a mínim la meitat del període impositiu.

 • Que s'acrediti la convivència efectiva pels Serveis Socials de base o per qualsevol altre organisme públic competent.

 • Que la renda general i de l'estalvi de l'ascendent o descendent amb discapacitat no siguin superiors al doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), incloses les exemptes ni tingui obligació legal de presentar declaració per l'impost sobre el patrimoni. Per a l'exercici 2022, aquesta quantia ascendeix a 16.212,56 euros (8.106,28 x 2).

 • L'aplicació de la deducció està condicionada al fet que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi les següents quantitats:

  1. En general:

   • 19.000 euros en tributació individual.

   • 24.000 euros en tributació conjunta.

  2. En cas que el contribuent resideixi habitualment en municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants (en aquest supòsit, si el contribuent pertany a una família nombrosa, no existirà cap límit):

   • 28.000 euros en tributació individual.

   • 45.000 euros en tributació conjunta.

   Pot consultar els municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants en el següent enllaç: "Municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants".

  Existint més d'un contribuent que convisqui amb la persona amb discapacitat, i per al cas de què només un d'ells reuneixi el requisit del límit de renda, aquest podrà aplicar-se la deducció completa.

 • Quan dos o més contribuents amb el mateix grau de parentesc tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció respecte d'una mateixa persona, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

  Quan els contribuents tinguin diferent grau de parentesc respecte de la persona amb discapacitat, la deducció correspondrà al de grau més pròxim.