Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per lloguer de l'habitatge habitual

(Art. 5. Set Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol)

Quanties i límits màxims de la deducció

 • El 10%  de les quantitats satisfetes  durant el període impositiu en concepte de lloguer de l'habitatge habitual

  Límit màxim de la deducció 300 euros per contracte i any, tant en tributació individual com en conjunta.

 • Si es tenen dos o més fills menors d'edat , el percentatge anterior de deducció s'eleva al 20%, amb un límit màxim de la deducció de 600 euros per contracte i any, tant en tributació individual com en conjunta.

 • Les quanties fixades per a aquesta deducció es duplicaran en cas que l'arrendatari tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que l'edat del contribuent sigui igual o inferior a 35 anys en la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre). En cas de tributació conjunta, haurà de complir aquest requisit com a mínim un dels cònjuges o, si escau, el pare o la mare.

 • Que la data del contracte d'arrendament sigui posterior a 1 de gener de 2003.

 • Que hagi constituït el dipòsit de la fiança a què es refereix l'article 36.1 de la Llei 29/1994, d'arrendaments urbans, a l'Institut Gallego de l'Habitatge i Sòl, o bé posseeixi còpia compulsada de la denúncia presentada davant aquest organisme per no haver-li entregat aquest justificant la persona arrendadora.

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi l'import de 22.000 euros, tant en tributació individual com en conjunta.

 • Quan dos contribuents tinguin dret a aquesta deducció, l'import total de la mateixa, sense excedir el límit establert per contracte d'arrendament, es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.

  Tractant-se de matrimonis en règim de guanys, la deducció correspondrà als cònjuges per parts iguals, encara que el contracte estigui només a nom d'un d'ells.