Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per contribuents amb discapacitat, d'edat igual o superior a 65 anys, que precisin ajuda de terceres persones

(Art. 5. Sis Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol)

Quantia i límit màxim de la deducció

  • El 10% de les quantitats satisfetes a tercers pels contribuents d'edat igual o superior a 65 anys afectats per un grau de discapacitat igual o superior al 65% i que precisin ajuda de terceres persones.

  • Es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100 quan es tracti de persones de la qual incapacitat sigui declarada judicialment, encara que no assoleixi aquest grau, així com en els casos de dependència severa i gran dependència, sempre que aquestes últimes situacions fossin reconegudes per l'òrgan competent, d'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

  • El límit màxim de la deducció és de 600 euros.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi minorat en l'import dels mínims personal i familiar, suma de les caselles [0435] i [0460] de la declaració menys l'import de la casella [0520] de la declaració, no superi els següents imports:

    • 22.000 euros en tributació individual.

    • 31.000 euros en tributació conjunta.

  • Que acrediti la necessitat d'ajuda de terceres persones.

  • Que el contribuent no sigui usuari de residències públiques o concertades de la Comunitat Autònoma de Galícia o beneficiari del xec assistencial de la Xunta de Galicia.