Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per família nombrosa

(Art. 5. Tres Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol)

Quanties de la deducció

 • En general

  • 250 euros, quan es tracti de família nombrosa de categoria general.

  • 400 euros, quan es tracti de família nombrosa de categoria especial.

 • Cònjuges o descendents amb discapacitat

  Quan algun dels cònjuges o descendents als que sigui d'aplicació el mínim personal i familiar de l'impost tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%, la deducció serà:

  • 500 euros, quan es tracti de família nombrosa de categoria general.

  • 800 euros, quan es tracti de família nombrosa de categoria especial.

Requisits i altres condicions

 • El concepte de família nombrosa i la seva classificació per categories es contenen en la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE de 19 de novembre).

  El contribuent ha de posseir el títol de família nombrosa en la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

 • La deducció es practicarà pel contribuent amb qui convisquin els restants membres de la família nombrosa.

 • Quan els fills convisquin amb més d'un contribuent, l'import de les deduccions es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.