Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per als declarants amb discapacitat física, psíquica o sensorial o amb descendents amb aquesta condició

(Art. 6 Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny)

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Per cada contribuent  i, si escau,  per cada membre de la unitat familiar, resident en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que tinguin la consideració legal de persones amb  discapacitat, s'estableixen les deduccions següents segons la naturalesa i grau de la seva discapacitat:

  • 88 euros  en cas de discapacitat  física o sensorial de grau igual o superior al 33 i inferior al 65%.

  • 165 euros  en cas de discapacitat  física o sensorial de grau igual o superior al 65%.

  • 165 euros  en cas de discapacitat  psíquica de grau igual o superior al 33%.

 • L'aplicació d'aquesta deducció està condicionada al fet que la  suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi del contribuent, caselles [0435] i [0460] de la declaració no superi les següents quanties:

  • 33.000 euros en tributació individual.

  • 52.800 euros en tributació conjunta.

 • En cas que els cònjuges tributin de forma individual i tinguin dret a l'aplicació del mínim familiar per descendents, cadascun tindrà dret a aplicar-se íntegrament la deducció.

  També resulta aplicable  la deducció per la discapacitat del cònjuge, en formar part de la unitat familiar, independentment del fet que aquest últim l'apliqui en la seva pròpia declaració.

Per a contribuents morts entre l'1 de gener i el 30 de març de 2022

 • Per cada contribuent i, si escau, per cada membre de la unitat familiar, resident en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que tinguin la consideració legal de persones amb discapacitat, s'estableixen les deduccions següents segons la naturalesa i grau de la seva discapacitat:

  • 80 euros en cas de discapacitat  física o sensorial de grau igual o superior al 33 i inferior al 65%.

  • 150 euros en cas de discapacitat física o sensorial de grau igual o superior al 65%.

  • 150 euros en cas de discapacitat psíquica de grau igual o superior al 33%.

 • La suma de les bases imposables general i de l'estalvi (caselles [0435] i [0460]), menys el mínim del contribuent i el mínim per descendents (caselles [0512] i [0514]) no podrà superar 12.500 euros en tributació individual.

Per a contribuents morts entre el 31 de març i el 30 de desembre de 2022

 • Per cada contribuent  i, si escau,  per cada membre de la unitat familiar, resident en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que tinguin la consideració legal de persones amb  discapacitat, s'estableixen les deduccions següents segons la naturalesa i grau de la seva discapacitat:

  • 80 euros en cas de discapacitat  física o sensorial de grau igual o superior al 33 i inferior al 65%.

  • 150 euros en cas de discapacitat física o sensorial de grau igual o superior al 65%.

  • 150 euros en cas de discapacitat psíquica de grau igual o superior al 33%.

 • La suma de les bases imposables general i de l'estalvi (caselles [0435] i [0460]), menys el mínim del contribuent i el mínim per descendents (caselles [0512] i [0514]), no podrà superar 13.750 euros en tributació individual.